EN DE

3/2017 Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na ......

3/2017

"Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 16.06.2017 r.

Termin składania ofert: 27.06.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załączniku

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ -Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu.pdf

Zał.nr 3 do SIWZ- Opis doświadczenia zespołu.pdf

Zał. nr 4 do SIWZ - Wykaz usług.pdf

Zał.nr 5 do SIWZ - Wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku dotyczącego osób.pdf

Zał.nr 6 do SIWZ-Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf

Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis inwestycji:

Opis-inwestycji.pdf

Proj.-przeb.K.Kołdras-cz.1.pdf

Proj.przeb.K.Kołdras-cz.2.pdf

PT-roboty-górnicze.-Komora-Kołdras.pdf

PT-instal.elektr.-Komora-Koldras.pdf

PT-Inst-wod-kan-Kom.-Kołdras.pdf

PT-remont.schodów-SUTORIS.pdf

PT-przeb.-podlużni-Wernier.pdf

Zał.nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf

..............................................................................................................................................................................................................

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 27.06.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 387 450,00 zł brutto.

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. Konsorcjum

Lider Konsorcjum

KPPM Doradztwo Sp. z o. o., ul. św. Wawrzyńca 15/35, 31-060 Kraków

Konsorcjant

Firma Górnicza "SolGór" Antoni Cichostępski, ul. Topolowa 5D, 32-800 Brzesko

cena brutto: 308 100,00 zł

Informacja ukazała się w dniu 27.06.2017 r.

.........................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 3/2017 na:  „Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO””., do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

       1) Konsorcjum:

      Lider Konsorcjum – KPPM Doradztwo Sp. z o. o.,

      ul. Św. Wawrzyńca 15/35, 31-060 Kraków

      Konsorcjant – Firma Górnicza „Sol-Gór” Antoni Cichostępski,

      ul. Topolowa 5D, 32-800 Brzesko

      CENA: 250 487,40 zł netto (cena brutto – 308 100,00 zł);

      która uzyskała w kryterium oceny ofert:

      a) cena – 60 % - 60,00 punktów,

      b) doświadczenie zespołu – 30% - 30,00 punktów,

      c) kryterium społeczne – 10%  – 7,50 punktów

      RAZEM: 97,50 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 97,50 punktów (cena – 60 punktów, doświadczenie zespołu – 30 punktów, kryterium społeczne 7,50 punktów). Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Informacja ukazała się w dniu 07.07.2017 r.

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij