EN DE

10/2016 „Przebudowa podłużni poz. I Danielowiec – zachód w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”.

10/2016

„Przebudowa podłużni poz. I  Danielowiec – zachód w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 12.12.2016 r.
Termin składania ofert: 03.01.2017 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ - PT

PT-cz.1

PT-cz.2

PT-cz.3

PT-cz.4

PT-cz.5

PT-cz.6.

PT-cz.7

PT-cz.8

PT-cz.9

PT-cz.10

PT-cz.11

PT-cz.12

Zał. nr 5 do SIWZ

................................................................................................................................................................................................................

                                                           Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/2016 na roboty budowlane: „Przebudowa podłużni poz. I  Danielowiec – zachód w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”

           Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W załączniku nr 5 do SIWZ przedstawiono zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy podłużni Danielowiec. Podane w poszczególnych wierszach tabeli ilości materiałów m. inn.: zakup i transport drewna, zakup i transport szyn wraz z akcesoriami, zakup i transport tłucznia kamiennego oraz  ilości przybierek niezbędnych do wykonania drenażu oraz rząpi różnią się od wyliczonych przez nas na podstawie rysunków zamieszczonych w projekcie (np. wg zał. nr 5 przekrój poprzeczny wyłomu pod drenaż wynosi 0,71 m2, wyliczony przez nas na podstawie rysunku stanowiącego załącznik nr 7 do projektu technicznego wynosi ok. 1,35 m2). Czy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót należy przyjąć ilości poszczególnego rodzaju prac i materiałów podane w załączniku nr 5 do SIWZ, czy jako podstawę wyliczeń przyjąć rysunki z dokumentacji projektowej?

Ad. 1.

Jako podstawę wyliczenia ceny ryczałtowej robót należy przyjąć rysunki z dokumentacji projektowej. W Załączniku nr 5 do SIWZ opisano zakres robót natomiast wielkość/ilość robót należy traktować jako wielkości/ilości szacunkowe.

Pytanie nr 2

W zakresie robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ nie uwzględniono wykonania wyłomu i obudowy wnęki ociosowej w przypadku budowy nowego rząpia oraz wymiany obudowy i przybierek we wnękach przebudowywanych rząpii. Czy prace te wykona Zamawiający czy realizację tych prac należy uwzględnić w  wycenie robót.

Ad. 2

W wycenie robót należy uwzględnić wykonanie wyłomu i obudowy dla potrzeb budowy jednego nowego rząpia oraz wymianę obudowy i przybierki we wnękach planowanych do przebudowy rząpi.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dokona szkolenia załogi Wykonawcy w zakresie obowiązujących w Kopalni Soli Bochnia zasad porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu, oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót (w szczególności dróg ucieczkowych), oraz zasad zgłaszania wypadków i zagrożeń w zakładzie górniczym Kopalnia Soli Bochnia?

Ad. 3.

Zamawiający dokona bezpłatnego szkolenia w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 4

Czy praca będzie mogła być wykonywana w pełnym zakresie na trzech zmianach roboczych?

Ad. 4.

Praca jest możliwa na pełne 3 zmiany w dni robocze. Ewentualna praca na zmianie 3 warunkowana jest obłożeniem przez Wykonawcę nadzoru robót przez osobę wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zapewni na swój koszt obsługę mierniczą robót górniczych?

Ad. 5

Zamawiający zapewnia na swój koszt obsługę mierniczą robót górniczych.

Pytanie nr 6

Czy Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji robót utylizację drewna z wyrabowanej obudowy oraz złomu z szyn kolejowych. Jak należy przygotować (pociąć) zdemontowane drewno i stare szyny kolejowe w celu ich transportu na powierzchnię szybem Sutoris?

Ad. 6.

Utylizacja drewna oraz złomu należeć będzie do Zamawiającego. Wyrabowane elementy obudowy drewnianej oraz pocięte na odcinki max. 2 m szyny kolejowe należy dostarczyć na podszybie szybu Sutoris poziom Danielowiec.

Pytanie nr 7

Jaką ilość wozów kopalnianych, koleb, drzewiarek, potrzebnych do transportu materiałów, urobku itd. zapewni Zamawiający?

Ad. 7.

Zamawiający zapewnia niezbędną ilość wozów  kolebowych do transportu urobku do otworu T-8 na poziomu Danielowiec, wozów kopalnianych niezbędnych do odbioru i załadunku urobku na poziomie August, pod otworem T-8, a także niezbędną ilość drzewiarek do transportu materiałów. Załadowane przez Wykonawcę pod otworem T-8 na poziomie August wozy z urobkiem odbierze iż zagospodaruje Zamawiający.

Pytanie nr 8

Ile poszczególnego rodzaju materiałów (kruszywo, drewno kopalniane, szyny kolejowe) można jednorazowo dostarczać do szybu Sutoris aby nie kolidowało to z pracą szybu? 

Ad. 8.

Jednorazowo w okolicach nadszybia szybu Sutoris można dostarczyć nie więcej niż 15m³ materiałów.

Pytanie nr 9

Czy w kosztach realizacji robót należy ująć przebudowę rurociągów znajdujących się w przebudowywanych wyrobiskach? Szczególnie dotyczy to rurociągu odwadniającego, który ze względu na znaczną korozję może ulec zniszczeniu podczas przebudowy.

Ad. 9.

Istniejące rurociągi, na czas prowadzenia robót, należy zabezpieczyć i utrzymywać w stanie funkcjonalnym.

Pytanie nr 10

W przeznaczonych do przebudowy wyrobiskach zabudowane są elementy instalacji elektrycznej. Czy Zamawiający zapewni demontaż i ponowny montaż urządzeń elektrycznych znajdujących się w podłużni Danielowiec?

Ad. 10.

Zamawiający zapewni demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji oświetleniowej wyrobiska i zapewni w miarę postępu prac łączność telefoniczną i oświetlenie robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało właściwe zabezpieczenie pozostałych elementów systemu elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego w wyrobisku (kabli, przewodów, rozdzielnic elektrycznych i telekomunikacyjnych).

Pytanie nr 11

Czy na czas realizacji robót Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie biurowe (sztygarówkę) na powierzchni? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

Ad. 11.

Zamawiający udostępnia Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenie biurowe na powierzchni.

Pytanie nr 12

Jakie uziarnienie tłucznia należy zastosować do zasypywania kanału drenażowego?

Ad. 12.

Uziarnienie tłucznia do zasypywania kanału drenażowego powinno wynosić od 31 do 63 mm.

Pytanie nr 13

Przy jednym z rząpi, występują wyraźne wycieki ze stropu (miejsca te są obecnie osłonięte płótnem). Czy Zamawiający przewiduje ujęcie tego wycieku na etapie przebudowy?

Ad. 13.

Ujęcie istniejącego wycieku należy do Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Podczas przebudowy wyrobisk konieczne będzie wykonanie skrzyżowań z wnękami rząpii oraz schodami Regis. Czy Zamawiający ma szczególne wymagania co do ich konstrukcji.

Ad. 14.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań odnośnie przedmiotowych skrzyżowań. Skrzyżowania należy wykonać w sposób klasyczny, zgodnie z zasadami sztuki górniczej.

Pytanie nr 15

W dokumentacji projektowej (pkt 19) jest wymóg cyt.: „Roboty związane z przebudową podłużni Danielowiec zachód mogą wykonywać górnicy”. Czy do prac niewymagających kwalifikacji górnika, można zatrudnić doświadczonych pracowników, nieposiadających kwalifikacji górnika?

Ad. 15.

Do prac niewymagających kwalifikacji górnika można zatrudniać doświadczonych pracowników, nie posiadających kwalifikacji górnika.

Pytanie nr 16

Jakiego okresu gwarancji będzie wymagał Zamawiający od Wykonawcy?

Ad. 16.

Zamawiający wymaga 36-miesięcznego okresu gwarancji. W okresie gwarancji stan wyrobiska powinien zapewnić bezpieczny ruch zakładu górniczego.

Odpowiedzi ukazały sie w dniu 23.12.2016 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 03.01.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 136 151,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1)   Konsorcjum w składzie:

     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum

     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41, 41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

    CENA: 989 500,00 zł netto (1 217 085,00 zł brutto)

2)  Przedsiębiorstwo Rewitalizacji Obiektów Podziemnych Sp. z o.o., ul. Złota Podkowa
     31/5, 31-352 Kraków

     CENA: 1 719 083,00 zł netto ( 2 114 472,09 zł brutto)

3)   WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa

      CENA: 1 199 362,00 zł netto ( 1 475 215,26 zł brutto)

4)   Konsorcjum „HYDROKOP” w składzie:

    COAL SERVICE Sp. z o.o., ul. Wańkowicza 4, 32-500 Chrzanów – Lider Konsorcjum

    Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.,
    ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Uczestnik konsorcjum

    CENA:  1 194 000,00 zł netto ( 1 468 620,00 zł brutto)

5)  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH RD sp. z o.o.,
     ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

     CENA: 1 536 400,00 zł netto ( 1 889 772,00 zł brutto)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                 R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E !!!

       Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 10/2016 na: „Przebudowę podłużni poz. I Danielowiec – zachód w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”, wpłynęło w wymaganym terminie pięć ofert:

1)   Konsorcjum w składzie:

     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum

     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41,
     41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

     CENA: 989 500,00 zł netto (1 217 085,00 zł brutto)

2)  Przedsiębiorstwo Rewitalizacji Obiektów Podziemnych Sp. z o.o., ul. Złota Podkowa
     31/5, 31-352 Kraków

     CENA: 1 719 083,00 zł netto ( 2 114 472,09 zł brutto)

3)   WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa

      CENA: 1 199 362,00 zł netto ( 1 475 215,26 zł brutto)

4)   Konsorcjum „HYDROKOP” w składzie:

    COAL SERVICE Sp. z o.o., ul. Wańkowicza 4, 32-500 Chrzanów – Lider Konsorcjum

    Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.,
    ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Uczestnik konsorcjum

    CENA:  1 194 000,00 zł netto ( 1 468 620,00 zł brutto)

5)  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH RD sp. z o.o.,
     ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
     CENA:
1 536 400,00 zł netto ( 1 889 772,00 zł brutto)

I.        Przyznano punkty ofertom  firm:

1)   Konsorcjum w składzie:

     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum

     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41,
     41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

     CENA: 989 500,00 zł netto (1 217 085,00 zł brutto),

     która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 100,00 punktów

2)  Przedsiębiorstwo Rewitalizacji Obiektów Podziemnych Sp. z o.o., ul. Złota Podkowa
     31/5, 31-352 Kraków

     CENA: 1 719 083,00 zł netto ( 2 114 472,09 zł brutto),

     która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 57,56 punktów

3)   WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa

     CENA: 1 199 362,00 zł netto ( 1 475 215,26 zł brutto),

     która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 82,50 punktów

4)   Konsorcjum „HYDROKOP” w składzie:

 COAL SERVICE Sp. z o.o., ul. Wańkowicza 4, 32-500 Chrzanów – Lider Konsorcjum

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.,
 ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Uczestnik konsorcjum

 CENA:  1 194 000,00 zł netto ( 1 468 620,00 zł brutto),

 która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 82,87 punktów5)  Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH RD sp. z o.o.,
     ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka

     CENA: 1 536 400,00 zł netto ( 1 889 772,00 zł brutto),

      która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 64,40 punktów

II. Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 1) złożoną przez:

      Konsorcjum w składzie:

     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum

     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41,
     41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

     CENA: 989 500,00 zł netto (1 217 085,00 zł brutto)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymieniony wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta  jest zgodna z zapisami SIWZ. Oferta Wykonawcy została oceniona  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena oferty - 100%) jako najkorzystniejsza i uzyskała podczas dokonanej oceny ofert liczbę punktów: 100,00 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij