EN DE

6/2019 Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni

6/2019

"Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni".

Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.04.2019 r.

Termin składania ofert: 15.05.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówienieniu BZP

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Zał. nr 7 do SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ

Zał. nr 8a do SIWZ

Zał. nr 8b do SIWZ

Zał. nr 8c do SIWZ

Zał. nr 8d do SIWZ

Zał. nr 9 do SIWZ

Zał. nr 9a do SIWZ

Zał. nr 9b do SIWZ

Zał. nr 9c do SIWZ

Zał. nr 9d do SIWZ

Zał. nr 9e do SIWZ

Zał. nr 9f do SIWZ

Zał. nr 9g do SIWZ

Zał. nr 9h do SIWZ

Zał. nr 10 do SIWZ


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!!!

 

Termin otwarcia ofert: 15.05.2019 r., godz. 10 30

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 372 075,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

 

 

Lp.

 

 

Oferent

 

 

Cena

netto

/zł/

 

 

Cena

brutto

/zł/

 

1.

PlasmaProject spółka cywilna Adam Kozak, Małgorzata Pietras-Kozak

Os. Teatralne 3/19, 31-945 Kraków

 

268 000,00

 

329 640,00

2.

„Fabryka Dekoracji” Marcin Pietuch

ul. Długa 43 lok. 5

 

260 000,00

 

319 800,00

Informacja ukazała się w dniu 15.05.2019 r.


Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą!!!

               W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest, Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni” zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 31.07.2019 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 13.06.2019 r.

            Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.06.2019 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 10.06.2019 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE!!!!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu Nr 6/2019 o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni”, po analizie dwóch ofert, która wpłynęły w wymaganym terminie do Zamawiającego, została wybrana oferta:

1)  PlasmaProject spółka cywilna Adam Kozak, Małgorzata Pietras-Kozak
           Os. Teatralne 3/19, 31-945 Kraków

           CENA: 268 000,00  zł netto (cena brutto - 329 640,00 ),

           która uzyskała w kryterium oceny ofert:

           cena (C) – 60 %: 58,21 punktów;

           jakość wykonania (J) – 40%: 31,50 punktów

           RAZEM: 89,71 punktów

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 89,71 punktów, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena - 58,21 pkt. oraz jakość wykonania – 31,50 pkt.

Informację zamieszczono w dniu 18.07.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij