Ogłoszenie nr 541247-N-2019 z dnia 2019-04-25 r.

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.: Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno-edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli "Bochnia" - Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 86784500000000, ul. Campi  15 , 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 152 400, e-mail sekretariat@kopalnia-bochnia.pl, faks 146 124 718.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalnia-bochnia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o. ze 100% udziałem Skarbu Państwa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopalnia-bochnia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni
Numer referencyjny: 6/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie scenariusza i projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni. 2. Wytyczne Zamawiającego odnośnie idei oraz ogólnego przebiegu ścieżek zwiedzania, zawarto w dokumentacji, stanowiącej Załącznik do SIWZ nr 8, 8a – 8 d. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań aranżacyjnych lub narracyjnych odmiennych niż w dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na etapie wykonywania prac koncepcyjnych. 3. Na schemacie komory Kołdras – Załącznik nr 9 do SIWZ zaznaczono obszary I-VI, w których Wykonawca winien zaprojektować stanowiska multimedialne. Załączniki do SIWZ nr 9a - 9h przedstawiają charakterystyczne przekroje w komorze Kołdras. Docelowy wygląd aranżacji Komory Kołdras, dla której Wykonawca winien jest wykonać projekt sprzętu multimedialnego oraz kontentów multimedialnych, stanowią wizualizacje wchodzące w skład Załącznika nr 10 do SIWZ. 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) w zakresie koncepcji merytorycznej i planistycznej wystawy: - wykonanie zarysu scenariusza wystawy, - wykonanie rzutu przestrzeni wraz ze ścieżką zwiedzenia, - wykonanie wizualizacji ekspozycji dla każdego ze stanowisk, - przedstawienie propozycji multimediów (z podanym rodzajem), - przedstawienie propozycji scenariusza działania zawartości multimedialnych, - zaproponowanie rozmieszczenia instalacji dźwiękowych, - przedstawienie propozycji projektu oświetlenia ekspozycji, - rozmieszczenie instalacji artystycznych przestrzennych, - rozmieszczenie gablot i plansz, - sporządzenie krótkiego rysu postaci historycznych przedstawionych w projekcie, - sporządzenie szacunkowego kosztorysu inwestorskiego, b) w zakresie projektu i opracowania specyfikacji technicznej: - opracowanie scenariusza wystawy, - opracowanie ścieżki zwiedzenia, - wykonanie projektu planistycznego aranżacji wystawy, - wykonanie projektu wykonawczego wszystkich elementów aranżacji wystawy, - wykonanie projektu wykonawczego reliktów i akcesoriów scenograficznych, - wykonanie projektu oświetlenia ekspozycyjnego, - sporządzenie niezbędnych projektów branżowych (tj. elektrycznego, multimedialnego, teletechnicznego, nagłośnieniowego), - wykonanie projektu sprzętu multimedialnego, - wykonanie projektu kontentów multimedialnych, - wykonanie projektu gablot na eksponaty, - wykonanie projektu graficznego wszystkich elementów drukowanych wystawy, - wykonanie projektu identyfikacji wizualnej wystawy, -wykonanie projektu odpowiedniej do potrzeb instalacji elektrycznej zasilającej stanowiska wystawy oraz jej oświetlenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej kopalni, zgodnej z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. c) w zakresie komory Kołdras: - wykonanie branżowych projektów wykonawczych (elektrycznego, multimedialnego, teletechnicznego, nagłośnieniowego) w oparciu o załączniki do SIWZ nr 9 i nr 10. - wykonanie projektu sprzętu multimedialnego, - wykonanie projektu kontentów multimedialnych, - wykonanie projektu odpowiedniej do potrzeb instalacji elektrycznej zasilającej elementy aranżacji komory Kołdras z istniejącej sieci elektroenergetycznej kopalni, zgodnej z wymogami Prawa geologicznego i górniczego. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzorów autorskich na etapie prac prowadzonych w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. 4. Głównym założeniem projektowym jest stworzenie miejsca unikatowego, które odpowie na potrzeby zwiedzających poprzez stworzenie różnych, dedykowanych ścieżek zwiedzania. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się ze znaczeniem wody w kopalni, sposobami odwadniania, budową sztolni, transportem i komunikacją wewnątrz kopalni, sztuką salinarną, religijnością górników, ich wierzeniami i tradycjami. Będą mieli także okazję zbadać sól w podziemnym laboratorium, dowiedzieć się więcej o najważniejszych postaciach historycznych związanych z Bochnią i samą kopalnią oraz wczuć się w rolę dawnych górników pracujących w żupie, poznając ich sposoby wydobycia złoża oraz niebezpieczeństwa, z jakimi wiązała się praca pod ziemią. 5. Przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić takie założenia jak spójność wszystkich zaprojektowanych elementów ekspozycji oraz nowatorskie podejście, w szczególności innowacyjność, kreatywność, uniwersalność, zgodność z trendami obowiązującymi w dziedzinie projektowania tego typu obiektów. 6. Wszystkie zaprojektowane stanowiska wystawiennicze winny być interaktywne. Wchodzące w skład ekspozycji stanowiska winny być wyposażone w komunikaty ekspozycyjne oraz stanowiska multimedialne. 7. Zaproponowane elementy ekspozycji winny być wykonane z materiałów i w sposób umożliwiający sprawne działanie mimo codziennego, wielokrotnego ich używania przez Zwiedzających oraz winny zapewniać odporność na próby używania elementów ekspozycji przez Zwiedzających w sposób wykraczający poza opisy w komunikacie ekspozycyjnym, czy instrukcji obsługi stanowiska multimedialnego oraz działania czynników zewnętrznych specyficznych dla miejsca wystawy. 8. Podczas projektowania wystawy Wykonawca winien przewidzieć wykonanie elementów ekspozycji, jak i kompletnych stanowisk, zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów, tj. obiekty muszą posiadać odpowiednie atesty bezpieczeństwa i spełniać normy europejskie (znak CE). 9. Materiały przewidziane do wykonania elementów ekspozycji powinny być przystosowane do pełnionych funkcji jeśli chodzi o trwałość, jak również powinny spełniać odpowiednie wymogi bezpieczeństwa (m. in. przeciwwilgociowe oraz przeciwpożarowe) zgodnie z wytycznymi dla tego typu materiałów oraz normami prawnymi. 10. Zaprojektowany sprzęt elektroniczny i multimedialny musi być przystosowany do pracy ciągłej, zapewniać wysokiej jakości działanie, obraz oraz dźwięk. 11. Zamawiający określa maksymalny koszt wykonania wystawy w oparciu o dokumentację projektową na 3 745 965,00 PLN brutto.

II.5) Główny kod CPV: 79212000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79932000-6
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na wykonaniu opracowań projektowych, scenariuszowych lub prowadzeniu nadzoru nad wykonaną dokumentacją.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej: a) posiadają odpowiednie doświadczenie, tj.: wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu wystawy wyposażonej w stanowiska multimedialne o wartości usługi co najmniej 180 000 zł brutto. Ocena spełniania niniejszego warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, dołączonymi do oferty, według kryterium spełnia/nie spełnia. b) do realizacji zamówienia skieruje: i. co najmniej jedną osobę - Koordynatora Projektu odpowiedzialną za zarzadzanie wykonaniem Zamówienia, posiadającą min. 3-letnie doświadczanie w projektowaniu i nadzorze autorskim nad wykonaniem wystaw lub w koordynowaniu wykonaniem wystaw, z których co najmniej dwie dotyczyły aranżacji wystaw wykonanych w przestrzeniach historycznych z elementami multimedialnymi, na powierzchni nie mniejszej niż 350 m2. ii. co najmniej jedną osobę legitymującą się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, posiadającą doświadczenie w co najmniej dwukrotnym pełnieniu funkcji głównego projektanta, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta; iii. co najmniej jedną osobę – projektanta odpowiedzialnego za projekt graficzny Wystawy posiadającą 3-letnie doświadczenie w projektowaniu stanowisk i aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 350 m2; iv. co najmniej jedną osobę – projektanta odpowiedzialnego za projekt techniczny stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, posiadającą 3-letnie doświadczenie w projektowaniu stanowisk i pozostałych elementów aranżacji, w tym w projektowaniu stanowisk i pozostałych elementów aranżacji na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 350 m2; v. co najmniej jedną osobę – konsultanta do spraw historycznych, posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie historii, posiadającą wiedzę ekspercką w tematyce historii polski; vi. co najmniej jedną osobę - projektanta oświetlenia – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w projektowaniu instalacji i oświetlania na potrzeby co najmniej jednej wystawy obejmującej minimum 10 stanowisk interaktywnych na powierzchni nie mniejszej niż 350 m2;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: i) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich). ii) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 2 do SIWZ. b. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, oznacza to, że środki muszą zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016 poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 71 1240 5208 1111 0000 5478 3162 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Jakość wykonania40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do jej treści w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, w szczególności przedłużenia się prac budowlanych wykonywanych w oparciu o przedmiot Umowy w tym również spowodowanych przedłużającymi się procedurami administracyjnymi; b. wydłużeniu terminów wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści umowy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT. 5. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności uzasadniających zmianę Strona chcąca dokonać zmiany złoży drugiej Stronie pisemny wniosek. Następnie Wykonawca przekaże w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku pisemną informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu wnioskowanej zmiany na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących Umowę, zakres ich zaangażowania w realizację Umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić zgody na zmianę w przypadku gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać jej dokonania. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian. 6. Zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu Umowy jest możliwa, jeżeli nowe /dodatkowe osoby posiadają kwalifikacje nie niższe od tych, które posiadają osoby wskazane do realizacji zamówienia. Zmianę w umowie może zainicjować Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca inicjuje zmianę Umowy poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie zmiany na realizację zamówienia, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany (wskazanie kwalifikacji nowopowołanych do realizacji zamówienia osób). Wniosek składany jest przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i jest podstawą do przygotowania przez Zamawiającego aneksu do Umowy. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w umowie do nadzoru nad jej realizacją. . 7. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 8. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH