EN DE

4/2018 Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica

4/2018

"Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2018 r.

Termin skladania ofert: 20.08.2018 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/OgAoszenie-o-zamAwieniu.docx

SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/SIWZ-Moszczenica_1.docx

Załącznik nr 1 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-1-do-SIWZ_1.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-2-do-SIWZ_2.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-3-do-SIWZ_1.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ:https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-4--do-SIWZ_1.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-5-do-SIWZ_1.docx

Załącznik nr 6 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-6-do-SIWZ_1.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ:

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Koncepcja-przemysAowej-inst.-Augujacej_1.pdf

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Prognoza-oddziaAywania-na-srodowisko_1.pdf

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Schemat---moduA-Augowania-gruzu-solnego_1.pdf

SIWZ został zamieszczony w dniu 07.08.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z sesji owtarcia ofert

Termin otwarcia ofert: 20.08.2018, godz. 0930.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 508 000,00 zł  brutto

W wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty:

1. NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.
    44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 97/9
    cena netto: 422 000,00 zł
    cena brutto:519 060,00 zł

2. COAL-BUD Sp. z o.o.
    32-300 Olkusz, ul. Jana Kantego 7/9
    cena netto: 395 000,00 zł
    cena brutto: 485 850,00 zł

Informacja ukazała się w dniu 20.08.2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                              Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

              Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający zawiadamia, iż odrzuca  ofertę  nr 1 Wykonawcy: NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 97/9, w postępowaniu przetargowym 4/2018 na: „Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica”.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „wadium nie został wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium”.

Uzasadnienie faktyczne:

W Rozdziale IX SIWZ Zamawiający wskazał, że „Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert”.
Termin składania ofert został określony w Rozdziale XII pkt.2 SIWZ : „Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2018 r. o godz. 9.00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego”.

Wykonawca nie wniósł wadium.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę nr 1 Wykonawcy: NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 97/9.

Informacja ukazała się w dniu 21.08.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu 4/2018 o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica”, po analizie jednej nieodrzuconej oferty, która wpłynęła w wymaganym terminie do Zamawiającego, została wybrana oferta:

1)  COAL-BUD Sp. z o.o.,
     32-300 Olkusz, ul. Jana Kantego 7/9

     CENA: 395 000,00  zł netto (cena brutto –  485 850,00 zł),
     która uzyskała w kryterium oceny ofert:
     cena – 100 % - 100,00 punktów,

Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 punktów (cena – 100 punktów).

Informację zamieszczono w dniu 29.08.2018 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij