EN DE

2/2018 - DOSTAWA BONÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

2/2018

„Dostawa bonów  żywnościowych – 31 000 sztuk  o nominale  18,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. ”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.01.2018 r.

Termin skladania ofert: 29.01.2018 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ

zal. nr 2 do SIWZ spelnienie warunkow

zal. nr 3 do SIWZ wykluczenie

zal. nr 4 do SIWZ gr. kapitalowa

zal. nr 5 do SIWZ wykaz


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!

Termin otwarcia ofert: 29.01.2018 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 558 000,00 zł netto.

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

 

 

Lp.

 

 

Oferent

 

 

Cena

netto

/zł/

 

Cena

brutto

/zł/

 

 

1.

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o.

Ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

 

558 000,00 zł

 

Wynagrodzenie nie podlega podatkowi VAT

Informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 29.01.201 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 2/2018 na:  „Dostawa bonów  żywnościowych – 31 000 sztuk  o nominale 18,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. ”,  po analizie jednej oferty, która wpłynęła w wymaganym terminie do Kopalni, tj.:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena netto /zł/

(cena brutto /zł/)

 

Ilość punktów handlowych i gastronomicznych na terenie miasta Bochnia

 

 

1.

 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

 

558 000,00 zł

(558 000,00 zł)

 

 

Ilość punktów handlowych: 28

Ilość punktów gastronomicznych: 3

 

  1. Przyznano punkty:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Punktacja

 

 

1.

 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

sp. z o. o.

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa

100,00 punktów

w tym:

- kryterium cena: 50,00 punktów;

- kryterium ilość punktów handlowych oraz gastronomicznych: 50,00 punktów.

2. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska sp. z o. o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, na kwotę 558 000,00 zł (netto), która uzyskała w  kryterium oceny ofert: 100,00 punktów.

3.Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonał oceny oferty, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonej oferty ustalono, że spełnia ona wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlega odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów (kryterium cena: 50,00 punktów, kryterium ilość punktów handlowych oraz punktów gastronomicznych: 50,00 punktów). Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

Informacja niniejsza ukazała się w dniu 02.02.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij