EN DE

"Fotoodkrywanie" bocheńskiej kopalni - regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą “ FOTOODKRYWANIE BOCHEŃSKIEJ KOPALNI” [zwany dalej: “Konkurs”] jest Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. [zwana dalej: “Kopalnią” lub „Organizatorem”] z siedzibą w Bochni: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000478929, kapitał zakładowy 1 000 000 zl, REGON: 000867845., NIP: 868 000 4 85.

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem portalu internetowego www.facebook.com [zwany dalej: “Serwis”] na oficjalnym, głównym fanpage’u Kopalni: https://pl-pl.facebook.com/KopalniaSoliBochnia1248/, administrowanym przez przedstawicieli Kopalni [zwanych dalej: “Strona Konkursowa”].

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Kopalni pod adresem www.kopalnia-bochnia.pl/konkurs

4. Strona Konkursowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego aktywnego konta użytkownika na portalu www.facebook.com.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [dalej: “Uczestnicy”].

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele lub partnerzy handlowi Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci w linie prostej do drugiego stopnia włącznie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 21 marzec – 10 kwiecień 2016 roku. Ogłoszenie głównego laureata konkursu nastąpi w dniu 10 kwietnia 2016 r.

2. Na Stronie Konkursowej zostaną opublikowanych łącznie 3 (trzy) wpisy konkursowe: 3 (słownie: trzy tj. w dniach 21.03, 28.03, 04.04,) stanowić będą kolejne etapy Konkursu.

3. Wpisy konkursowe zawierać będą fragment fotografii. W dniach następujących po opublikowaniu każdego z wpisów konkursowych zamieszczona zostanie kolejna część fotografii . Następne odsłaniane fragmenty fotografii będą publikowane do momentu uzyskania poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie udzielonej przez Uczestnika konkursu.

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest  udzielanie poprawnych odpowiedzi na każde kolejne pytanie publikowane na fanpage’u. Zwycięzcą każdego z etapów jest Uczestnik który jako pierwszy odpowie poprawnie na zadane pytanie.

5. Za pełną odpowiedź konkursową w każdym z etapów uznaje się udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zamknięte zawarte w treści wpisu. Odpowiedzi na każdym etapie udzielać można w komentarzu

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie w każdym z etapów. Laureatem nagrody głównej zostanie osoba która uzyska najwięcej zwycięstw na poszczególnych etapach konkursu.  

7. Odpowiedź konkursowa, o której mowa w ust. 5 §3, powinna być udzielona z wykorzystaniem funkcjonalności fanpage’a w formie komentarza pod danym wpisem konkursowym [zwany dalej: “Zgłoszenie”].

7. Przyjmowanie Zgłoszeń w każdej z odsłon Konkursu trwać będzie od momentu opublikowania wpisu konkursowego na Stronie Konkursowej do udzielenia poprawnej odpowiedzi przez Uczestnika konkursu, przy czym ogłoszenie zwycięzców danego etapu nastąpi tuż przed ogłoszeniem kolejnego etapu konkursu.

8. Przy rozstrzyganiu każdego z etapów konkursu pod uwagę nie będą brane Zgłoszenia z komentarzy o edytowanej treści. W przypadku błędu w treści odpowiedzi, Uczestnik zobowiązany jest usunąć błędny komentarz i zamieścić jego poprawioną treść ponownie, w czasie trwania danego etapu.

9. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z Regulaminem, przepisami prawa lub regulaminem Serwisu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

10. Wysłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem portalu www.facebook.com oraz żądać podania szczegółowych informacji wyłącznie związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia na każdym etapie Konkursu udzielonych odpowiedzi, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, jeżeli udzielona odpowiedź na pytanie jest obraźliwa, wulgarna, nieprzyzwoita, obrażająca uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszająca obowiązujące normy prawne, moralne, propagująca przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogąca naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej.

§ 4. Zwycięzcy

1. Nadesłane przez Uczestników Zgłoszenia będą oceniane przez Jury konkursu powołane przez Organizatora [zwane dalej: “Jury”].

2. W każdym z etapów Jury wybiera jedno Zgłoszenie zawierającą poprawną odpowiedź na pytanie zamknięte. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru.

3. Laureatem głównym zostanie osoba, zdobędzie najwięcej zwycięstw etapowych.

 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej 48 godzin po rozstrzygnięciu danego etapu Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona przez Organizatora w komentarzu pod opublikowanym wpisem konkursowym.

§ 5. Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.

2. Zwycięzca konkursu zostaje laureatem nagrody głównej, na którą składają się: bilety na wycieczkę do Kopalni Soli Bochnia na Trasę Multimedialną dla 4 osób oraz zestaw solnych kosmetyków, w przypadku zwycięstwa ex-aequo kilku osób nagroda dla każdej z nich będzie zestaw dwóch biletów na wycieczkę do Kopalni Soli Bochnia na Trasę Multimedialną (osoba dorosła i dziecko)

3. Każdy Zwycięzca - celem umożliwienia Kopalni doręczenia Nagrody - jest zobowiązany w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z § 4 ust. 4, przesłać za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Stronie Konkursowej i swojego konta na www.facebook.com (tego samego, z którego wysyłał zwycięskie Zgłoszenie) wiadomość z: • podaniem Organizatorowi informacji o swoim imieniu i nazwisku oraz adresie, na który ma zostać wysłana Nagroda; • oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych wyłącznie na potrzeby związane z Konkursem o następującej treści: „Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz poinformowany/-a o dobrowolności podania moich danych osobowych, jak również o przysługującej mi możliwości uzyskania w każdym czasie dostępu do ich treści i ich poprawiania, żądania usunięcia oraz zapewniony/-a o nieudostępnianiu ich innym odbiorcom, poinformowany/-a o możliwości udostępnienia danych przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kopalnię Soli Bochnia sp. z o.o. dla celów przeprowadzenia konkursu „FOTOODKRYWANIE BOCHEŃSKIEJ KOPALNI” w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagród.”

4. W przypadku, jeśli Zgłoszenie zostało dokonane przez inną osobę niż posiadacz profilu na Facebooku, z którego dokonano Zgłoszenia, Nagroda należna jest osobie, której dane osobowe zostaną podane Organizatorowi zgodnie z ustępem poprzedzającym za pośrednictwem konta Użytkownika, z którego dokonano Zgłoszenia. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się w Konkursie profilem na Facebooku przez osoby inne niż posiadacz tego konta.

5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę pieniężną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

6. Kopalnia wysyła Zwycięzcy Nagrodę zgodnie z danymi wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu. 7. Jeśli zwycięski Uczestnik nie odbierze wysłanej Nagrody, traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Kopalni.

8. W przypadku niewykonania przez Zwycięzcę obowiązków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym braku uzyskania od niego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, traci on prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Kopalni.

§ 6. Polityka Prywatności

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, w tym uzyskania Nagrody. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm., dalej: „ustawa o ochronie danych osobowych”) w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydaniem nagród.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. z siedzibą w Bochni: ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000478929, kapitał zakładowy 1 000 000 zł, REGON: 000867845., NIP: 868 000 485

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a także mogą w każdym czasie zgłosić żądanie ich usunięcia.

 4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są jedynie na potrzeby Konkursu, w tym wydania Nagrody. Po zakończeniu trwania Konkursu i wręczeniu Nagrody dane zostaną usunięte z bazy.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia konkursu w formie emailowej na adres turystyka@kopalnia-bochnia.pl. O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej decyduje data wysłania wiadomości email. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Kopalnia.

§ 8. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść Zgłoszeń;
  2. w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania; 
  3. w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych, odmowy odebrania Nagrody pod wskazanym przez zwycięzcę adresem, nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody pod wskazanym przez Zwycięzcę adresem.

2. W przypadkach określonych w pkt. b. i c. powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Kopalni.

3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go. Zmiany Regulaminu są możliwe, o ile nie naruszają praw nabytych Uczestników i obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Kopalnią Soli za pośrednictwem Strony Konkursowej. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.

5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu www.facebook.com ze stosowną informacją, co nie dotyczy zwycięskich Uczestników, którzy odebrali Nagrodę

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij