EN DE

7/2019 Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego

7/2019

"Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.05.2019 r.

Termin skladania ofert: 06.06.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 SIWZ

zal. nr 2 SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

zal. nr 4 SIWZ

zal. nr 5 SIWZ


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!!!

Termin otwarcia ofert: 06.06.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 997 569,36 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Nr

oferty

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

823 440,00

1 012 831,20

2.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ADIBUD” – Piotr Ślosorz

ul. Błąwatków 4

41-412 Mysłowice

957 672,00

1 177 936,56

Informacja ukazała się w dniu 06.06.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY !!!

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2019 na: „Dostawa 1128 ton spoiwa mineralno-cementowego”,  za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 tj.:

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

Cena netto: 823 440,00 zł

Słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100.

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100 %. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

netto

/zł/

 

Cena

brutto

/zł/

 

1.

 

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

823 440,00 zł

1 012 831,20 zł

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ADIBUD” – Piotr Ślosorz

ul. Bławatków 4

41-412 Mysłowice

957 672,00 zł

1 177 936,56 zł

Niniejsza informacja ukazała się w dniu 19.06.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij