EN DE

5/2019 - Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

"Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.05.2019 r.

Termin skladania ofert: 10.06.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGŁOSZENIE

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt Techniczny

załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt Techniczny Aktualizacja

Załączniki do Projektu Technicznego:

załącznik nr 9 do SIWZ - Załącznik nr 1

załącznik nr 10 do SIWZ - Załączniki nr 2-18

Załączniki do Projektu Technicznego Aktualizacja:

załącznik nr 11 do SIWZ - Załącznik nr 1 - mapa poziomu Wernier

załącznik nr 12 do SIWZ - przekroje poziomu Wernier


Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 10.06.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 571 568,16 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

 

 

 

 

1.

MINUTOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 1D

(lider Konsorcjum)

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych

"HYDROKOP" Sp. z o. o. Spółka komandytowa

ul. Oświęcimska 73

32-500 Chrzanów

(uczestnik Konsorcjum)

 

 

 

 

 

 

2 418 750,00

 

 

 

 

2 975 062,50

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 10.06.2019 r.  


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY !!!!

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 5/2019 na: „Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier”,  za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 tj.:

Konsorcjum w składzie:

MINUTOR Sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 1D (lider Konsorcjum), oraz

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "HYDROKOP" Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów (uczestnik Konsorcjum)

Cena netto: 2 418 750,00 zł

Słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100 %. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

netto

/zł/

 

Cena

brutto

/zł/

Punktacja

/cena 100%/

 

1.

MINUTOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 1D

(lider Konsorcjum)

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych

"HYDROKOP" Sp. z o. o.
Spółka komandytowa

ul. Oświęcimska 73

32-500 Chrzanów

(uczestnik Konsorcjum)

2 418 750,00

2 975 062,50

100,00 punktów

Niniejsza informacja ukazała się w dniu 19.06.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij