EN DE

1/2019 Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni

1/2019

"Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni".

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.01.2019 r.

Termin składania ofert: 07.02.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Zał nr 8 do SIWZ

Zał. nr 8a do SIWZ

Zał. nr 8b do SIWZ

Zał. nr 8c do SIWZ

Zał. nr 8d do SIWZ

Zał. nr 9 do SIWZ

Zał. nr 9a do SIWZ

Zał. nr 9b do SIWZ

Zał. nr 9c do SIWZ

Zał. nr 9d do SIWZ

Zał. nr 9e do SIWZ

Zał. nr 9f do SIWZ

Zał. nr 9g do SIWZ

Zał. nr 9h do SIWZ

Zał. nr 10 do SIWZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ!!!
Zmiana terminu składania ofert!!!

Termin składania ofert: 20.02.2019 r.

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2019 na : „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni”.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w.w. zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1, ppkt 1:
„Rzuty dwuwymiarowe pięciu fragmentów poziomu Wernier: (przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy)” .
Czy oznacza to wykonanie po jednej z wizualizacji dla każdego z zaznaczonych w Załączniku nr. 8a do SIWZ poziomów (1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy) czy też dowolnie wybranych, nie koniecznie reprezentujące wszystkie wymienione, zaznaczone przestrzenie, przez Wykonawcę fragmentów poziomu Wernier?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dokonał w dniu 01.02.2019 zmiany treści SIWZ (patrz poniżej). Zgodnie z aktualnym (po zmianie) brzmieniem rozdz. XVI KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawca powinien przygotować i złożyć wraz z ofertą rzuty dwóch fragmentów poziomu Wernier oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”. Należy przygotować rzuty dla każdej z ww. wymienionych przestrzeni (jeden rzut dla każdej przestrzeni). Dla tej przestrzeni / fragmentu komory, dla której należy opracować rzut, należy też przygotować i złożyć wraz z ofertą: aksonometrię, dwa dowolne widoki, wizualizacje, schematy i rysunki techniczne ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania w zakresie instalacji elektrycznych i multimedialnych. W ten sam sposób należy więc opracować każdy
z dwóch fragmentów poziomu Wernier. Nie mogą to być dowolne fragmenty trasy, ale fragmenty określone przez Zamawiającego i zaznaczone w zał. nr 8a do SIWZ („MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”).

Należy ponadto przygotować i złożyć wraz z ofertą:

 • rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej
  w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”,
 • rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej
  w Załączniku do SIWZ nr 8a jako „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”,
 • rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej
  w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”,
 • rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej
  w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”.

Pytanie nr 2
W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1, ppkt 4:
„Wizualizacje pięciu fragmentów poziomu Wernier (przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowane przez Wykonawcę̨ na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej)…”
Czy oznacza to wykonanie po jednej z wizualizacji dla każdego z zaznaczonych w Załączniku nr. 8a do SIWZ poziomów (1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy) czy też dowolnie wybranych, nie koniecznie reprezentujące wszystkie wymienione, zaznaczone przestrzenie, przez wykonawcę fragmentów poziomu Wernier?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 – powyżej

Pytanie nr 3
W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1, ppkt 5:
„Schematy i rysunki techniczne ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę̨ rozwiązania
w zakresie instalacji elektrycznych i multimedialnych dla pięciu fragmentów poziomu Wernier (przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę̨ na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej)…;”
Czy oznacza to wykonanie po jednym schemacie/rysunku technicznym dla każdego
z zaznaczonych w Załączniku nr. 8a do SIWZ poziomów (1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy) czy też dowolnie wybranych, nie koniecznie reprezentujące wszystkie wymienione, zaznaczone przestrzenie,  przez wykonawcę fragmentów poziomu Wernier?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 – powyżej

Pytanie nr 4
W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1, ppkt 6:
Rysunek techniczny / rysunki techniczne: jednego, wybranego przez Wykonawcę̨, stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia
w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę̨ na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej…”
Czy oznacza to wykonanie tylko jednego rysunku jednego, wybranego przez Wykonawcę stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia tylko w jednej, wybranej przez Wykonawcę, przestrzeni zaznaczonej w Załączniku nr. 8a do SIWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 – powyżej

Pytanie nr 5
W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  pkt 1, ppkt 7:"Rysunek techniczny / rysunki techniczne: jednego, wybranego przez Wykonawcę̨, stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: 1/komora bez nazwy, 2/od szybu Sutoris do schodów Regis, 3/ i 4/ trasa przyrodnicza, 5/Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy i opracowanej przez Wykonawcę̨ na rzucie o jakim mowa w pkt 1) powyżej…”
Czy oznacza to wykonanie tylko jednego rysunku jednego, wybranego przez Wykonawcę stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia tylko w jednej, wybranej przez Wykonawcę, przestrzeni zaznaczonej w Załączniku nr. 8a do SIWZ?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 – powyżej

Pytanie nr 6
W części XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt 1, ppkt 8-10
Czy podane w podpunktach maksymalne ilości znaków dla każdej z części opisowych oznaczają ilość znaków z, czy też bez spacji?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Ograniczenia dotyczące rozmiarów części opisowej określają ilość znaków ze spacjami.

Pytanie nr 7
W części V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w punkcie 2 b v znajduje się zapis o konieczności skierowania co najmniej jednej osoby – konsultanta do spraw historycznych, posiadającej „co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie historii, posiadającą wiedzę ekspercką w tematyce historii Polski”. Czy dopuszczalne jest skierowanie do pełnienia funkcji eksperta jednej osoby posiadającej równoważny stopień naukowy
w dyscyplinie archeologii, jeżeli osoba ta posiada równocześnie wiedzę ekspercką w zakresie historii Polski, jak również doświadczenie w opracowywaniu koncepcji merytorycznych wystaw multimedialnych o tematyce historycznej?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający nie dopuszcza skierowania do pełnienia funkcji eksperta jednej osoby posiadającej równoważny stopień naukowy w dyscyplinie archeologii.

II. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust.4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nr 1/2019 na : „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni”.

Wprowadza się zmiany  w Rozdziale XIV I  XVI  SIWZ.
1)  W Rozdz. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT usuwa się dotychczasowe brzmienie pkt. 1 i 3, i odpowiednio zastępuje je treścią:
„1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 20 luty
       2019 r. do godziny 10:00”.

„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 20 luty 2019 r. o godz.
       10:30”.

2) W Rozdz. XVI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA usuwa się dotychczasowe brzmienie punktu dotyczącego „Kryterium jakości wykonania (J)” w zakresie wymagań dotyczących przygotowania materiału/próbek (s.16-18 SIWZ ) i zastępuje je treścią:
W ramach kryterium „Jakość” Zamawiający oceniał będzie przygotowany i złożony wraz
z ofertą przez Wykonawcę materiał/próbki:
1) rzuty dwuwymiarowe dwóch fragmentów poziomu Wernier – oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, sporządzone
w skali 1:50 lub 1:25, ilustrujące: rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu
i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na planszach o wymiarach 70/100 cm; dopuszcza się umieszczenie na planszach elementów dodatkowych (opisów, detali, wizualizacji itp.);

2) aksonometrię każdego z dwóch fragmentów poziomu Wernier oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, ilustrującą przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na planszach o wymiarach 70/100 cm; dopuszcza się umieszczenie na planszach elementów dodatkowych (opisów, detali, wizualizacji itp.);

3) dwa dowolnie wybrane przez Wykonawcę widoki każdego z dwóch fragmentów poziomu Wernier oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na planszach
o wymiarach 70/100 cm; dopuszcza się umieszczenie na planszach elementów dodatkowych (opisów, detali, wizualizacji itp.);

4) wizualizacje dwóch fragmentów poziomu Wernier oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania architektoniczne, budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne, plastyczne, z zakresu informacji i identyfikacji wizualnej, aranżacyjne i scenograficzne oraz rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetlenia efektowego, udogodnień dla osób niepełnosprawnych; materiał należy przygotować na planszy
o wymiarach 70/100 cm; dopuszcza się umieszczenie na planszy elementów dodatkowych (opisów, detali, dodatkowych wizualizacji itp.);

5) schematy i rysunki techniczne ilustrujące przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania
w zakresie instalacji elektrycznych i multimedialnych dla dwóch fragmentów poziomu Wernier oznaczonych w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis”, „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”; materiał powinien być sporządzony w sposób standardowo przyjęty dla dokumentacji projektowej i złożony w formie wydruków papierowych trwale ze sobą spiętych – Zamawiający nie stawia ograniczeń co do wielkości i ilości wydruków;

6) rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis” i rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska interaktywnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, zawierające podstawowe przekroje, detale oraz ilustrujące zasady działania i interakcji, a także rozwiązania materiałowe; materiał należy przygotować na planszy o wymiarach 70/100 cm; ilości i skali rysunków Zamawiający nie narzuca – dobór pozostawia się Wykonawcy;

7) rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 2: Poziom Wernier, od szybu Sutoris do schodów Regis” i rysunki techniczne jednego, wybranego przez Wykonawcę, stanowiska multimedialnego dedykowanego do umieszczenia w przestrzeni zaznaczonej w Załączniku do SIWZ nr 8a jako: „MIEJSCE 5: Poziom Wernier, Kaplica św. Józefa – komora Śmierdziuchy”, zawierające podstawowe przekroje, detale oraz ilustrujące zasady działania, a także rozwiązania materiałowe; materiał należy przygotować na planszy o wymiarach 70/100 cm; ilości i skali rysunków Zamawiający nie narzuca – dobór pozostawia się Wykonawcy;

8) część opisowa (nie więcej niż 5.800 znaków) do elementów pracy opisanych powyżej w pkt 1), 2), 3), 4), 5), będąca uzupełnieniem części graficznej, uszczegóławiająca przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania,

9) część opisowa (nie więcej niż 3.200 znaków) do elementów pracy opisanych powyżej
w pkt 6), 7), będąca uzupełnieniem części graficznej, uszczegóławiająca przyjęte rozwiązania w zakresie wybranego i zilustrowanego przez Wykonawcę stanowiska interaktywnego
i stanowiska multimedialnego,

10) część opisowa (nie więcej niż 3.200 znaków) będąca ramowym scenariuszem dla komory Kołdras.

Materiał / próbki opisane powyżej przygotować należy w oparciu o materiały i wytyczne Zamawiającego, dotyczące rozwiązań merytorycznych, przestrzennych, plastycznych, instalacyjnych wystawy, stanowiące Załączniki do SIWZ nr 8, 8a, 9, 9a- 9h, 10.

Wytyczne Zamawiającego traktować należy jako przykładowe, ale nie obligatoryjne rozwiązania plastyczne i przestrzenne.

Wykonawca powinien tak przygotować materiał / próbki, aby możliwa była jego / ich ocena wg opisanych poniżej kryteriów jakościowych.

Bez zmian pozostawia się dalszy ciąg punktu dotyczący punktacji, jaką przyzna Zamawiający, rozpoczynający się od zdania: „Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:” (dotychczasowe s. 18-30).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zamieszczono w dniu 01.02.2019 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana terminu składania ofert!!!

Zmiana treści SIWZ!!!

          W odpowiedzi na pismo Wykonawcy z dnia 13.02.2019 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2019 na : „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni”, Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy o przedłużenie terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert : 5 marca 2019 r. godz.10:00.                                                                                                                                                 

            Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2019 na : „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni”.

Wprowadza się zmiany  w Rozdziale XIV SIWZ.

W Rozdz. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT usuwa się dotychczasowe brzmienie pkt. 1 i 3, i odpowiednio zastępuje je treścią:

„1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 05 marca
       2019 r. do godziny 10:00”.

„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 05 marca 2019 r. o godz.
       10:30”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamieszczono w dniu 18.02.2019 r.


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o., wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2019 na: „Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli Bochnia”.

            Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. w/w zamówienia, które zostało przedstawione poniżej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

Pytanie:

„W jakiej formie powinny być dołączone do oferty przetargowej plansze zawierające próbki
i opisy. Czy należy je nagrać na płytę cd/pamięć usb, czy też wydrukować, plansze w formacie 100 x 70, czy też należy złożyć obie wersje?

Czy drukowane plansze mają być anonimowe, czy tez opatrzone nazwa Wykonawcy?

W SIWZ pojawia się także informacja, że strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, czy to dotyczy także planszy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

            Zamawiający dopuszcza złożenie próbki wyłącznie w wersji elektronicznej, złożonej w sposób i w formacie określonym w SIWZ.

Wyjaśnienia te ukazały się w dniu 26.02.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 05.03.2019 r., godz. 1030

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 358 545,00 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

"Fabryka Dekoracji" Marcin Pietuch

ul. Długa 43/5

31-147 Kraków

 

270 000,00

 

332 100,00

2.

PlasmaProject spółka cywilna

Adam Kozak, Małgorzata Pietras-Kozak

Os. Teatralne 3/19

31-945 Kraków

 

280 000,00

 

344 400,00

 

 

 

 

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 05.03.2019 r. 


Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą!!!

               W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest,
Wykonanie projektu wystawy w Kopalni Soli w Bochni” zgodnie z postanowieniem
art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenie okresu ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. do dnia 17.05.2019 roku.

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 03.04.2019 r.

            Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2019 roku.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą
o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oświadczenie Wykonawcy

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 26.03.2019 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA !!!!

Zgodnie z art.92 ust.1 pkt.3 i pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania.

I. ODRZUCENIE OFERTY

1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę   

     Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Żułowska 8a, 31-436 Kraków.

     Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.) tj. jej                treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca nie załączył do oferty Dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 1pkt. 2) SIWZ – zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2).
W związku z tym w dniu 21.03.2019 r. Zamawiający  w trybie art. 26   wezwał Wykonawcę do złożenia przez każdy z podmiotów (osoby fizyczne), na którego zdolnościach polega Wykonawca w/w dokumentów.
W dniu 01.04.2019 r. Wykonawca złożył w odniesieniu do trzech podmiotów, na którego zdolnościach polega (osoby fizyczne), zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Ponieważ mamy do czynienia z wezwaniem przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, data dokumentu powinna potwierdzać brak podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert. Każdy ze złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdza brak zaległości podatkowych na dzień ich złożenia, czyli po terminie składania ofert.

2. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę     

     PlasmaProject s.c. Adam Kozak, Malgorzata Pietras-Kozak, os. Teatralne 3/19,
     31-945 Kraków.

      Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.) tj. jej
      treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      W druku oferty (zał. nr 1 do SIWZ) w pkt. 6 Wykonawca oświadczył, że wykona zamówienie przy zaangażowaniu podwykonawców podając nazwy firm
     (Group AV Sp. z o.o.- ul. Jagiellońska 88 lok. 315, 00-992 Warszawa oraz Maag Anna Maląg- ul. Długa 44/50 bud. D lok.702, 00-241 Warszawa),
      jednocześnie nie podając zakresu zarówno przedmiotowego jak i procentowego prac dla poszczególnych podwykonawców,czego żądał Zamawiający.

      W związku z tym w dniu 21.03.2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonej oferty. W złożonych wyjaśnieniach z dnia
      27.03.2019 r Wykonawca poinformował  Zamawiającego o  zakresie  przedmiotowym i procentowym robót dla poszczególnych podwykonawców.

      Zgodnie z art. 87 ust. 1 w/w ustawy w toku badania i oceny ofert Zamawiający  może żądać  od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
      ofert. Niedopuszczalne jest prowadzeniu między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
      oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

      Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści oferty, która jestzakazana  w myśl w/w przepisu.

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

      Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
      z 2018r. poz. 1986z późn. zm.) tj.

    „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).”

     W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

     1. Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch, ul. Żułowska 8a, 31-436 Kraków.
     2. PlasmaProject s.c. Adam Kozak, Malgorzata Pietras-Kozak,  os. Teatralne 3/19, 31-945 Kraków

     Jednakże oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (uzasadnienia odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), dlatego
     postanowiono jak wyżej.

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij