EN DE

6/2018 Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

6/2018

"Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.12.2018 r.

Termin skladania ofert: 15.01.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

załącznik nr 1 SIWZ

załącznik nr 2 SIWZ

załącznik nr 3 SIWZ

załącznik nr 4 SIWZ

załącznik nr 5 SIWZ

załącznik nr 6 SIWZ

załącznik nr 7 SIWZ - Projekt Techniczny

załącznik nr 8 SIWZ - Projekt Techniczny Aktualizacja

Załączniki do Projektu Technicznego:

załącznik nr 9 SIWZ - Załącznik nr 1

załącznik nr 10 SIWZ - Załączniki nr 2-18

Załączniki do Projektu Technicznego Aktualizacja:

załącznik nr 11 SIWZ - Załącznik nr 1 - mapa poziomu Wernier


ZMIANA treści SIWZ!!! 

zamieszczona w dniu 28.12.2018 r.

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.) wprowadza się zmiany  SIWZ, w załączniku nr 1 - formularz oferty:

Załącznik nr 1 do SIWZ


Wyjaśnienia treści SIWZ!!! 

zamieszczone w dniu 09.01.2019 r.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 6/2018 na roboty budowlane dla górnictwa pod nazwą "Wykoananie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier".

            Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W projekcie technicznym robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier Aktualizacja w pkt. 17 mowa jest o odstawianiu urobku do otworu T-8, w następstwie wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan torowiska odchodzącego od głównej drogi transportu w krótkim chodniku w którym znajduje się przedmiotowy otwór.

Czy zamawiający wykona przebudowę i niwelację torowiska przed rozpoczęciem robót.

Jeżeli Zamawiający nie przewiduje przebudowy we własnym zakresie to wnoszę o dodanie pozycji kosztorysowej w ofercie na przebudowę i niwelację przedmiotowego torowiska.

Pytanie nr 2:

W projekcie technicznym robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier Aktualizacja wykonawca przedmiotowej dokumentacji nie dołączył operatu szacunkowego dotyczącego ilości m3 przybierek górotworu oraz ilości wyrażonej również w m3 luźno zalegającego rumoszu skalnego. W dokumentacji do przetargu po za „przybliżonym” profilem podłużni nie wykazano żadnych rysunków na podstawie których wykonawca mógłby oszacować nakład pracy związanej z pobieraniem, transportem lub urabianiem skały.
W projekcie technicznym nie znajdują się żadne przekroje poprzeczne przez stan aktualny wyrobiska. W związku z powyższym proszę o udostępnienie:

  • operatu szacunkowego z ilością górotworu do urabianie oraz z ilością rumoszu do pobierania wyrażonych w m3, lub
  • rysunków mierniczo geologicznych pozwalających oszacować ilość rumoszu do odstawienia jak i górotworu do urobienia w miejscu planowanych robót.

Pytanie nr 3:

Kopalnia posiada problem z wydawaniem urobku na powierzchnie w związku z czym posiadamy wiedzę, że prowadzi aktualnie proces inwestycyjny związany zwiększeniem możliwości wydawania urobku do utylizacji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje ograniczenia związane z ilością odbieranego urobku lub rumoszu skalnego pochodzące z prowadzonych robót objętych przedmiotowym postepowaniem przetargowym.

Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek postoje związane z planowaną inwestycją mająca na celu zwiększenie możliwości wydawania urobku na powierzchnię? Jeżeli tak proszę
o wskazanie przewidywanych dat prac oraz, wskazanie miejsca gdzie Wykonawca będzie mógł kumulować urobek pochodzący z prowadzonych równocześnie prac.

Ad. 1 Pytanie nr 1:

Wybrany Wykonawca musi dostosować istniejące torowisko do swoich potrzeb transportowych, w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Koszt tych prac należy przewidzieć we wskazanych pozycjach w ofercie.

Ad. 2 Pytanie nr 2:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przekroje podłużni wykonane w lipcu 2016 roku, z ich umiejscowieniem na mapie poglądowej poziomu Wernier. Przekazane przekroje mogą stanowić jedynie pomoc w ustaleniu ilości wybieranego urobku. Nie są one podstawą do wyliczenia ceny.

Przekroje podłużni Wernier

Ad. 3 Pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje ograniczeń związanych z ilością odbieranego urobku, jak również postojów. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek nieprzewidziane przerwy w pracach, Zamawiający
o ten sam okres czasu przedłuży termin realizacji zamówienia, co zostanie zapisane w zawartej umowie na wykonanie prac.


Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści SIWZ !!!!!!!

Zamieszczono w dniu 14.01.2019 r.

Termin skladania ofert: 18.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ:

  1. W rozdziale XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 9.00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego.
  2. W rozdziale XIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia (sala konferencyjna) w dniu 18.01.2019 r. o godz. 09:30.

Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 18.01.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 757 766,11 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

MINUTOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 1D

5 150 000,00

6 334 500,00

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 18.01.2019 r.  


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA!!!! 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2, w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowania przetargowego nr 6/2018 na: „Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier”.

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert została złożona 1 oferta, w której zaproponowano cenę ryczałtową brutto 6 334 500,00 zł. Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 2 757 766,11 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub ofertaz najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 24.01.2019 r. 


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij