EN DE

7/2018 Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s - # Campi

7/2018

"Wymiana przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s zainstalowanej w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.11.2018 r.

Termin skladania ofert: 21.11.2018 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

Ogloszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załącznik nr 5 do SIWZ

załącznik nr 6 do SIWZ

SIWZ został zamieszczony w dniu 13.11.2018 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja z sesji otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert: 21.11.2018 r., godz.0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 107 000,00 zł brutto

W wymaganym terminie wplynęła jedna oferta:

Konsorcjum:
MWM Elektro sp. z o.o., ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia – Lider konsorcjum
Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A., ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała – Uczestnik konsorcjum
Cena netto: 850 000,00 zł
Cena brutto: 1 045 500,00 zł

Informacja ukazała się w dniu 21.11.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E !!!!

                 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm.) informuje,  że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2018 na :  „Wymianę przekładni zębatej w maszynie wyciągowej typu BB-3500/DC-4m/s zainstalowanej w górniczym wyciągu szybowym szybu Campi”, wpłynęła jedna oferta:

1)   Konsorcjum w składzie:
      MWM Elektro sp. z o.o., ul. Słowackiego 49

      32-540 Trzebinia – Lider konsorcjum
      Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A., ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała – Uczestnik konsorcjum
      CENA: 850 000,00 zł netto ( 1 045 500,00 zł brutto),
      TERMIN REALIZACJI: 12 tygodni, 
      która uzyskała w kryterium oceny ofert:
      cena – 90 % - 90,00 punktów
      termin realizacji – 10% - 2 x2,5 = 5 punktów
      RAZEM: 95 punktów
      Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę złożoną przez:
      Konsorcjum w składzie:
      MWM Elektro sp. z o.o., ul. Słowackiego 49
      32-540 Trzebinia – Lider konsorcjum
      Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A., ul. Grażyńskiego 71, 43-300 Bielsko-Biała – Uczestnik konsorcjum
      CENA: 850 000,00 zł netto ( 1 045 500,00 zł brutto),
      TERMIN REALIZACJI: 12 tygodni

       Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wymieniony wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta  jest zgodna z zapisami SIWZ. Oferta Wykonawcy została oceniona  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena oferty: 90%,termin realizacji: 10%) jako najkorzystniejsza i uzyskała podczas dokonanej oceny ofert liczbę punktów: 95,00 punktów. 

Informacja ukazała się w dniu 29.11.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij