EN DE

3/2018 Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica

3/20018

"Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 09.07.2018 r.

Termin składania ofert: 30.07.2018 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ogAoszenie-o-zamAwieniu-3.2018.pdf

SIWZ:https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/SIWZ-Moszczenica.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-1-do-SIWZ.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-3-do-SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-4--do-SIWZ.docx

Załącznik nr 5 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-5-do-SIWZ.docx

Załacznik nr 6 do SIWZ: https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/ZaA.-nr-6-do-SIWZ.docx

Załącznik nr 7 do SIWZ:

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Koncepcja-przemysAowej-inst.-Augujacej.pdf

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Prognoza-oddziaAywania-na-srodowisko.pdf

https://kopalnia-bochnia.pl/media/zamowienia_publiczne/Schemat---moduA-Augowania-gruzu-solnego.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z sesji otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert: 30.07.2018, godz. 0930.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 369 000,00 zł  brutto

W wymaganym terminie zostały złożone następujące oferty:

1. NDN Przedsiębiorstwo Inżynierskie Sp. z o.o.

    44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 97/9

    cena netto: 525 000,00 zł

    cena brutto: 645 750,00 zł

Informacja ukazała się w dniu 30.07.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie przetargowe na: „Wykonanie projektu technicznego instalacji ługującej przy szybie Moszczenica” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:
W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert została złożona 1 oferta, 
w której zaproponowano cenę ryczałtową brutto 645 750,00 zł. Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 369 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Informacja ukazała się w dniu 01.08.2018 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij