EN DE

11/2017 Dostawa drewna kopalnianego

11/2017

"Dostawa drewna kopalnianego"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 14.12.2017 r.

Termin skladania ofert: 28.12.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 SIWZ

zal. nr 2 SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

zal. nr 4 SIWZ

zal. nr 5 SIWZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                     Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 28.12.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 196 800,00 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. STAN-TAR Stanisław Szydłowski, ul. Wyspiańskiego 37, 32-700 Bochnia

cena netto - 139 970,00 zł 

cena brutto - 172 163,10 zł;

2. Zakład Przetwórstwa Drzewnego "LAS-KOP" sp. jawna Dróżdż Jarosław, Macias Feliks, Wiśniówka 7, 28-236 Rytwiany

cena netto - 140 550,00 zł 

cena brutto - 172 876,50 zł.

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 28.12.2017 r. 


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 11/2017 na: „Dostawa drewna loco Kopalnia Soli „Bochnia”,  po analizie dwóch ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Kopalni, tj.:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

„STAN-TAR”

Stanisław Szydłowski

ul. Wyspiańskiego 37

32-700 Bochnia

 

139 970,00 zł

 

172 163,10 zł

2.

 

Zakład Przetwórstwa Drzewnego

„LAS-KOP” sp. jawna

Dróżdż Jarosław, Macias Feliks

Wiśniówka 7

28-236 Rytwiany

 

140 550,00 zł

 

 

172 876,50 zł

 

  1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

1.

„STAN-TAR”

Stanisław Szydłowski

ul. Wyspiańskiego 37

32-700 Bochnia

 

100,00 punktów

2.

Zakład Przetwórstwa Drzewnego

„LAS-KOP” sp. jawna

Dróżdż Jarosław, Macias Feliks

Wiśniówka 7

28-236 Rytwiany

 

99,59 punktów

 

2. Za najkorzystniejszą została uznana oferta „STAN-TAR” Stanisław Szydłowski, ul. Wyspiańskiego 37, 32-700 Bochnia, na kwotę brutto: 172 163,10 zł, która uzyskała w  kryterium oceny ofert: 100,00 punktów.

3. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy, a jedna oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100,00. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

Informacja niniejsza ukazała się w dniu 19.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij