EN DE

12/2017 Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego

12/2017

"Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.12.2017 r.

Termin skladania ofert: 21.12.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 SIWZ

zal. nr 2 SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

zal. nr 4 SIWZ

zal. nr 5 SIWZ


Wyjaśnienia oraz ZMIANA treści SIWZ!!! zamieszczone w dniu 18.12.2017 r.

            Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/2017 na dostawę pod nazwą: Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego

            Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. w/w zamówienia, które zostało przedstawione poniżej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pkt. III. 5 zdefiniował następujące wymogi co do parametrów wytrzymałościowych oraz wydajnościowych wyrobu:

            „5. Dostarczone spoiwo winno spełniać wymagania:

 1. Wydajność (objętość wypełniona przy użyciu 1 tony suchego produktu) min. 4 m3/t
 2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min 10 MPa”

Pytanie Uczestnika:

Uczestnik postepowania pragnie zauważyć, iż jednoczesne spełnienie wymogu wydajności min. 4 m3/t oraz wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach: min 10 MPa dla jednego produktu, przy określonym jednakowym współczynniku wody do spowiwa (w : s) nie jest realne dla wyrobu jakim jest piana mineralno-cementowa nawet przy zastosowaniu najwyższej klasy surowców i dodatków.

Możliwość realnego zwiększenia wytrzymałości piany mineralno-cementowej o wydajności 4 m3/t jest ograniczona. Materiał o wytrzymałości docelowej na poziomie min. 10 MPa praktycznie nie może być materiałem wysokospienialnym (cechującym się wydajnością na poziomie min. 4 m3/t). W świetle opisanych powyżej okoliczności, parametry wydajnościowe oraz wytrzymałościowe określone w SIWZ nie są możliwe do równoczesnego uzyskania.

Powszechnie stosowane piany mineralno-cementowe, używane zarówno w górnictwie solnym jak i węgla kamiennego, których wydajność wynosi min. 4 m3/t cechuje się wytrzymałością docelową na ściskanie (po 28 dniach) ba poziomie około 1,5 – 2,0 MPa.

Czy zamawiający uwzględni powyższe uwagi co do możliwych do uzyskania parametrów wytrzymałościowych i wydajnościowych spoiwa, w celu urealnienia wymagań SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w zakresie punktu:

III. 5. Dostarczone spoiwo winno spełniać wymagania:

 1. wydajność (objętość wypełniona przy użyciu 1 tony suchego produktu)
   min. 4 m3/t;
 2. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min 10 MPa.

Tym samym Zamawiający wprowadza zmiany w pkt. III. SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA polegające na zmianie w pkt. 5:

podpunktu b), który otrzymuje brzmienie:

„wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 4 MPa przy wydajności min. 4 m3/t, dla jednego produktu, przy określonym jednakowym współczynniku wody do spoiwa.”

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianach:

w pkt. XII. SIWZ – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT polegającej na zmianie
w pkt. 2.:

punkt 2), otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2018 r. o godz.09:00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego.”

oraz w pkt. XIII. SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT polegającej na zmianie w pkt. 1.:

punkt 2), otrzymuje brzmienie:

„Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia sala (konferencyjna) w dniu 09.01.2018 r. o godz. 09:30 .”


Wyjaśnienia oraz ZMIANA treści SIWZ!!! 

zamieszczone w dniu 03.01.2018 r.

            Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 12/2017 na dostawę pod nazwą: Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego

            Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. w/w zamówienia, które zostało przedstawione poniżej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający ponownie rozważy możliwość urealnienia wymagań dotyczących spieniającego spoiwa mineralno-cementowego w zakresie wydajności oraz wytrzymałości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadzi zmianę SIWZ w zakresie punktu:

III. 5. Dostarczone spoiwo winno spełniać wymagania:

 1. wydajność (objętość wypełniona przy użyciu 1 tony suchego produktu)
   min. 4 m3/t;
 2. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 4 MPa przy wydajności min. 4 m3/t, dla jednego produktu, przy określonym jednakowym współczynniku wody do spoiwa.

Tym samym Zamawiający wprowadza zmiany w pkt. III. SIWZ – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA polegające na zmianie w pkt. 5:

podpunktu b), który otrzymuje brzmienie:

„Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: min. 3 MPa przy wydajności min. 4 m3/t, dla jednego produktu, przerabianego z wykorzystaniem agregatów typu MONO, przy określonym jednakowym współczynniku wody do spoiwa.”


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!!!

Termin otwarcia ofert: 09.01.2018 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 461 496,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Nr

oferty

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

402 640,00 zł

495 247,20 zł

 

2.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ADIBUD” – Piotr Ślosorz

ul. Błąwatków 4

41-412 Mysłowice

412 160,00 zł

506 956,80 zł

 

Informacja ukazała się w dniu 09.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 12/2017 na: „Dostawa 560 ton spoiwa mineralno-cementowego”,  po analizie dwóch ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Kopalni, tj.:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

 

402 640,00 zł

 

 

495 247,20 zł

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ADIBUD” – Piotr Ślosorz

ul. Błąwatków 4

41-412 Mysłowice

 

412 160,00 zł

 

506 956,80 zł

 

 1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

 

1.

Minova Ekochem S.A.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

 

100,00 punktów

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ADIBUD” – Piotr Ślosorz

ul. Błąwatków 4

41-412 Mysłowice

 

97,69 punktów

 

2. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Minova Ekochem S. A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, na kwotę brutto: 495 247,20 zł (brutto), która uzyskała w  kryterium oceny ofert: 100 punktów.

3. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy, a jedna oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100,00. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

Informacja niniejsza ukazała się w dniu 24.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij