EN DE

13/2017 Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych

13/2017

"Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2018 r."

Data zamieszczenia ogłoszenia: 11.12.2017 r.

Termin skladania ofert: 21.12.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

SIWZ

OGLOSZENIE

ZAL. nr 1 do SIWZ

ZAL. nr 2 do SIWZ

ZAL. nr 3 do SIWZ

ZAL. nr 4 do SIWZ

ZAL. nr 5 do SIWZ

ZAL. nr 6 do SIWZ

.......................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                              WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ !!!!!

W dniu 18.12.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dot. w/w zamówienia, które zostało przedstawione poniżej wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego:

Pytanie:

„Zgodnie z pozycją nr 1 załącznika nr 6 przetargu Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2018 r.” nr sprawy: 13/2017 Zamawiający przewiduje wykonanie Badanie maszyny wyciągowej w zakresie 3-letnim szyb „Campi”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej jeżeli zgodnie z pkt. 3.16..2. załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz. U. poz. 1118) obowiązującego od 1 lipca 2017 roku ustawodawca nie przewiduje takich badań? W przypadku omyłki pisarskiej prosimy  o modyfikację załącznika do SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wykonanie badania maszyny wyciągowej szybu „Campi” w zakresie 3-letnim zgodnie z pozycją nr 1 załącznika nr 6 „Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń ciśnieniowych w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. do wykonania w 2018 r.”

Ponadto Zamawiający informuje, że:

  • powyższe badanie w pozycji ocena stanu technicznego przekładni głównej musi określać przewidywany czasookres pracy przekładni w maszynie wyciągowej przy obecnych parametrach ruchu górniczego wyciągu szybowego,
  • w ocenie taśm hamulcowych typu BAC zabudowanych w układzie hamulcowym maszyny wyciągowej należy określić przyczyny czasowego obniżenia współczynnika tarcia.

Wyjaśnienia te ukazały się w dniu 18.12.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.


INFORMACJA Z SECJI OTWARCIA OFERT!!!!

Termin otwarcia ofert: 21.12.2017 r., godz. 1000

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 190 650,00 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. Rudpol – OPA sp. z o.o., 41-701 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 50

cena netto - 220 580,00 zł

cena brutto - 271 313,40 zł

2. Konsorcjum w składzie:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o., ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny – Lider konsorcjum

OPA Bytom sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom – Członek konsorcjum

cena netto - 167 552,00

cena brutto - 206 088,96

Informacja ukazała się w dniu 21.12.2017 r


ROZSTRZYGNIĘCIE !!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 13/2017 na: Kontrole elementów i urządzeń górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeńciśnieniowych Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. do wykonania w 2018 r.,  po analizie dwóch ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Kopalni, tj.:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

netto

/zł/

 

Cena

brutto

/zł/

1.

Rudpol-OPA Sp. z o. o.

ul. Szyb Walenty 50

41-701 Ruda Śląska

220 580,00 zł

271 313,40 zł

 

2.

 

 

Konsorcjum:

1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

2. OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum

ul. Strzelców Bytomskich 87 B

41-914 Bytom

167 552,00 zł

 

206 088,96 zł

 

  1. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Punktacja

1.

Rudpol-OPA Sp. z o. o.

ul. Szyb Walenty 50

41-701 Ruda Śląska

75,96 punktów

2.

Konsorcjum:

1. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum

ul. Lędzińska 8

43-143 Lędziny

2. OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum

ul. Strzelców Bytomskich 87 B

41-914 Bytom

100,00 punktów

 

  1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Konsorcjum: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. – lider konsorcjum, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny oraz OPA Bytom Sp. z o. o. – członek konsorcjum, ul. Strzelców Bytomskich 87 B, 41-914 Bytom, na kwotę brutto: 206 088,96 zł, która uzyskała w  kryterium oceny ofert: 100 punktów.
  2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy, a jedna oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100,00. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

Informacja niniejsza ukazała się w dniu 08.01.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij