EN DE

10/2017 - Usługa w zakresie ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.

10/2017

"Usługa w zakresie ochrony obiektów Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o."

Data zamieszczenia ogłoszenia: 28.11.2017 r.

Termin skladania ofert: 07.12.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ formularz oferty

zal. nr 2 do SIWZ

zal. nr 3 do SIWZ

zal. nr do 4 SIWZ

zal. nr 5 do SIWZ

zal. nr 6 do SIWZ

zal. nr 7 SIWZ

.................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACJA Z SECJI OTWARCIA OFERT!!!!

Termin otwarcia ofert: 07.12.2017 r., godz. 1000

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 477 240,00 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Informacja ukazała się w dniu 07.12.2017 r
 

1. PROMOS Sp. z o. o.

ul. Kocmyrzowska 13A

31-750 Kraków 

cena netto - 326 962,56 zł

cena brutto - 402 163,95 zł

2. Konsorcjum:

1. TIME SECURITY Sp. z o. o.

ul. Pukowca 15

2. SKY ONE SP. Z O. O.

ul. Pukowca 15

cena netto - 241 080,00 zł 

cena brutto - 296 528,40 zł

3. SOLID S.A.

Al. 29 Listopada 130

31-406 Kraków

cena netto - 339 888,00 zł

cena brutto - 418 062,24 zł

4. SPECJAH SECURITY SP. J.

ul. Legionów Polskich 26/17

32-700 Bochnia

cena netto - 105 048,72 zł

cena brutto - 129 209,92 zł

5. SECURITY SERVICE Jan Nóżka

ul. Chodenicka 30

32-700 Bochnia

cena netto - 326 400,00 zł

cena brutto - 401 472,00 zł

6. SECURITY SERVICE JHD Sp. z o. o.

ul. Chodenicka 30

32-700 Bochnia 

cena netto - 309 600,00 zł

cena brutto - 380 808,00 zł

7. Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR”

Celina Toman, Jerzy Toman Sp. J.

ul. Zbożowa 38

40-657 Katowice

cena netto - 438 000,00 zł

cena brutto - 538 740,00 zł

8. Complex sp. z o. o.

ul. Piastowska 17-19

44-300 Brzeg 

cena netto - 287 853,60 zł

cena brutto - 354 059,92 zł

9. Konsorcjum:

1. Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o. o.

ul. Katowicka 115 c

41-500 Chorzów

2. SAFECO Sp. z o. o.

Ul. Katowicka 115 d

41-500 Chorzów

cena netto - 315 360,00 zł

cena brutto - 387 892,80 zł

10. Agencja Ochrony

KOWALCZYK Sp. z o. o.

ul. Chmielna 34

00-020 Warszawa

cena netto - 312 556,80 zł

cena brutto - 384 444,86 zł

11. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

cena netto - 255 678,05 zł

cena brutto - 314 484,00 zł

12. Firma Usługowa

„VICTOR”

Katarzyna Górak

Os. Wandy 14/18B

31-906 Kraków

cena netto - 267 840,00 zł

cena brutto - 329 443,20 zł

Informacja ukazała się w dniu 07.12.2017 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp z o.o. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 6/2017 na: na: „Usługa w zakresie ochrony obiektów Kopalni Soli  sp. z o. o.”,  po analizie dwunastu ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie do Kopalni, tj: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena netto

/zł/

Cena brutto

/zł/

1

PROMOS Sp. z o. o.

ul. Kocmyrzowska 13A

31-750 Kraków

326 962,56 402 163,95
2

Konsorcjum:

1. TIME SECURITY Sp. z o. o.

ul. Pukowca 15

2. SKY ONE SP. Z O. O.

ul. Pukowca 15

40-847 Katowice

241 080,00 296 528,40
3

SOLD S.A.

Al. 29 Listopada 130

31-406 Kraków

339 888,00 418 062,24
4

SPECJAH SECURITY SP. J.

ul. Legionów Polskich 26/17

32-700 Bochnia

210 097,44

(poprawiono oczywistą omyłkę rachunkowa)

258 419,85

(poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową)
5

SECURITY SERVICE Jan Nóżka

ul. Chodenicka 30

32-700 Bochnia

326 400,00 401 472,00
6

SECURITY SERVICE JHD

Sp. z o. o.

ul. Chodenicka 30

32-700 Bochnia

309 600,00 380 808,00
7

Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR”

Celina Toman, Jerzy Toman Sp. J.

ul. Zbożowa 38

40-657 Katowice

438 000,00 538 740,00
8

Complex sp. z o. o.

ul. Piastowska 17-19

44-300 Brzeg 

575 707,20

(poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową)

708 119,85

(poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową)
9

Konsorcjum:

1. Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o. o.

ul. Katowicka 115 c

41-500 Chorzów

2. SAFECO Sp. z o. o.

Ul. Katowicka 115 d

41-500 Chorzów

315 360,00 387 892,80
10

 Agencja Ochrony

KOWALCZYK Sp. z o. o.

ul. Chmielna 34

00-020 Warszawa

312 556,80 384 444,86
11

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

ul. Torowa 33

32-050 Skawina

255 678,05 314 484,00
12

Firma Usługowa

„VICTOR”

Katarzyna Górak

Os. Wandy 14/18B

31-906 Kraków

267 840,00 329 443,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, została odrzucona oferta firmy:

Nr 12 - Firma Usługowa „VICTOR”, Katarzyna Górak, Os. Wandy 14/18B, 31-906 Kraków

Uzasadnienie faktyczne.

W toku oceny ofert zamawiający powziął wątpliwości związane z ceną oferty zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 477 240,00 brutto. 

Oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za rażąco niską, tym samym pismem  z dnia 19.12.2017 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu złożonej oferty.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.

Termin do udzielenie wyjaśnień upływał w dniu 21 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

Wykonawca nie odpowiedział na powyższe wezwanie w związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne

            Na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2. Przyznano punkty ofertom z następujących firm:

1.  PROMOS Sp. z o. o., ul. Kocmyrzowska 13A, 31-750 Kraków

Punktacja: 64,26 punktów;

2. Konsorcjum: 

1) TIME SECURITY Sp. z o. o., ul. Pukowca 1587,15 punktów

2) SKY ONE SP. Z O. O. ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice

Punktacja:87,15 punktów;

3. SOLD S.A., Al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków

Punktacja: 61,81 punktów;

4. SPECJAH SECURITY SP. J., ul. Legionów Polskich 26/17, 32-700 Bochnia

Punktacja: 100,00 punktów;

5. SECURITY SERVICE Jan Nóżka, ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia

Punktacja: 64,37 punktów;

6. SECURITY SERVICE JHD Sp. z o. o., ul. Chodenicka 30, 32-700 Bochnia

Punktacja: 67,86 punktów;

7. Przedsiębiorstwo Usługowe „TOMBOR”, Celina Toman, Jerzy Toman Sp. J., ul. Zbożowa 38, 40-657 Katowice

Punktacja: 47,97 punków;

8. Complex sp. z o. o., ul. Piastowska 17-19, 44-300 Brzeg

Punktacja: 36,49 punków;

9. Konsorcjum:

1) Firma Ochrony Szkolenia Asekuracji FOSA Sp. z o. o., ul. Katowicka 115 c, 41-500 Chorzów

2) SAFECO Sp. z o. o., Ul. Katowicka 115 d, 41-500 Chorzów

Punktacja: 66,62 punktów;

10. Agencja Ochrony KOWALCZYK Sp. z o. o., ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa

Punktacja: 67,22 punktów;

11. Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, ul. Torowa 33, 32-050 Skawina

Punktacja: 82,17 punktów.

3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta  Firmy.:

SPECJAH SECURITY SP. J. ul. Legionów Polskich 26/17, 32-700 Bochnia, na kwotę brutto: 258 419,85 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert: 100 punktów

4. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 11 ofert spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy, a jedna oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100,00. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

Informacja została zamieszczona w dniu 21.12.2017 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij