EN DE

8/2017 - Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją i zabezpieczeniem komory Kołdras

8/2017

"Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją i zabezpieczeniem komory Kołdras"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.11.2017 r.

Termin skladania ofert: 07.12.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

zal. nr 1 SIWZ

zal. nr 2 SIWZ

zal. nr 3 SIWZ

zal. nr 4 SIWZ

zal. nr 5 SIWZ

zal. nr 6 SIWZ

zal. nr 7-Projekt Techniczny

Załączniki do Projektu Technicznego:

Załącznik nr 1 do PT

Załącznik nr 4 do PT

Załącznik nr 5 do PT

Załącznik nr 6 do PT


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone w dniu 29.11.2017

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia
sp. z o.o.,
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 8/2017 na roboty budowlane dla górnictwa pod nazwą: Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją komory Kołdras”.

            Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W pkt. 17 projektu technicznego zapisano „Podczas prowadzenia robót górniczych w komorze Kołdras urabianie górotworu będzie prowadzone ręcznie narzędziami pneumatycznymi to jest młotkami pneumatycznymi z podporami. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie urabiania mechanicznego urządzeniami posiadającymi wymagane dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych nie będące elektronarzedziami.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie urabiania mechanicznego urządzeniami posiadającymi wymagane dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, nie będące elektronarzedziami.

Pytanie nr 2:

W pkt. 18 określono , że urobek z prowadzonych robót będzie ładowany do taczek i transportowany do chodnika wylotowego załadowany do wozów kopalnianych a następnie transportowany ręcznie do szybu Campi. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych środków odstawy jak taczki na odcinku od miejsca pracy do punktu załadowczego do wozów kopalnianych oraz kto będzie transportował wozy urobkowe od punktu załadowczego do szybu Campi.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza stosowanie innych środków odstawy jak taczki na odcinku od miejsca pracy do punktu załadowczego do wozów kopalnianych. Transport z punktu załadowczego znajdującego się w chodniku wylotowym leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Na spągu całej komory oraz na drodze odstawy taczkami położona jest podłoga drewniana a w chodniku odstawczym zabudowane łóżka i inna infrastruktura. Na kim będzie spoczywać demontaż tej infrastruktury, które to roboty nie zostały ujęte w załączniku nr 5 do SIWZ (wykaz robót).

Odpowiedź:

Demontaż wszelkiego wyposażenia znajdującego się w komorze Kołdras leży po stronie Zamawiającego. Wynikający z opracowanej przez Wykonawcę technologii prowadzenia robót, ewentualny demontaż podłogi leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia transportu po podłodze.


                                                                                                Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 07.12.2017 r., godz. 930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 163 217,46 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1) WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa

      CENA: 1 239 995,00 zł netto ( 1 525 193,85,26 zł brutto)

2) Konsorcjum w składzie:

MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum
Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41, 41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

CENA: 1 005 000,00 zł netto (1 236 150,00 zł brutto)

3) Konsorcjum „HYDROKOP” w składzie:

Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. Sp.k.,
ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Lider Konsorcjum
Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.,
ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Uczestnik konsorcjum

CENA:  1 392 750,00 zł netto ( 1 713 082,00 zł brutto)

Informacja ukazała sie w dniu 07.12.2017 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

                 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm.) informuje,  że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 8/2017 na :  „Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją i zabezpieczeniem komory Kołdras” , wpłynęły trzy  oferty, tj.:

1)   WPBK-BIS-EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-200 Częstochowa

      CENA: 1 239 995,00 zł netto ( 1 525 193,85  zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 81,05 punktów

2) Konsorcjum w składzie:

     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum
     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41,
     41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

     CENA: 1 005 000,00 zł netto (1 236 150,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 100,00 punktów

3)   Konsorcjum „HYDROKOP” w składzie:

 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o. Sp.k.
 ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów
– Lider Konsorcjum
 Górnicze Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych HYDROKOP Sp. z o.o.,
 ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów – Uczestnik konsorcjum

      CENA:  1 392 750,00 zł netto ( 1 713 082,50 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100 %): 72,16 punktów

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 2 złożoną przez:

     Konsorcjum w składzie:
     MINUTOR Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 1D, 41-400 Mysłowice – Lider konsorcjum     
     Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych „BPW” Sp. z o.o. , ul. Hagera 41,
     41- 800 Zabrze – Uczestnik konsorcjum

     CENA: 1 005 000,00 zł netto (1 236 150,00 zł brutto).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.  W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została najkorzystniej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku oceny Zamawiający uznał, że oferta, która została najkorzystniej oceniona –
100,00 punktów (kryterium cena - 100 %) nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał zarówno brak podstaw do wykluczenia jak i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Informacja ukazała się w dniu 13.12.2017 r.


 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij