EN DE

7/2017 - Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia"

7/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia  Soli „Bochnia"

Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 29.09.2017 r.

Termin skladania ofert: 06.11.2017 r.

W dniu 29.09.2017r zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym UE.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

ogłoszenie-o-zamówieniu-TED.pdf

SIWZ-7.2017.pdf

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-3-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-5-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.pdf

W dniu 04.10.2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono w dniu 04.10.2017 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 17.10.2017 r.

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia”.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w.w. zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, zmieniających stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
Odpowiedź:
Tak. Treść zapisu w Rozdziale XVII ust. 8 pkt. 1) ppkt. a SIWZ odwołuje się do wszelkich zmian przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie nr 4:
Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź:
Tak, dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.) wprowadza się zmiany  w rozdziale XVII ust. 3 SIWZ:
Rozdział  XVII ust. 3 SIWZ w brzmieniu:

„Koszty wynikające z dokonania bilansowania oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w ust. 1 pkt 2.”

otrzymuje brzmienie:

„Koszty wynikające z dokonania bilansowania oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne uwzględnione są w cenie jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie/umowie”

Zamieszczono w dniu 17.10.2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 25.10.2017 r.

           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia”.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w.w. zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie 1
SIWZ Rozdział IV. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2018r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownych zmian w Rozdziale XVII SIWZ.

Pytanie 2
SIWZ Rozdział XVI ust. 3. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści przygotowanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej na wzorze obowiązującym u Wykonawcy, który uwzględniał będzie zapisy Rozdziału XVII SIWZ?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści przygotowanie umowy na sprzedaż energii elektrycznej na wzorze obowiązującym u Wykonawcy, który uwzględniał będzie zapisy Rozdziału XVII SIWZ.

Pytanie 3
SIWZ Rozdział XVII ust. 9. Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę zasadniczo w każdym czasie. Informujemy, że z uwagi na art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący, iż umowę zawiera się na czas oznaczony, należy stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób prawidłowy. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Jednocześnie wskazujemy na uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy, określone w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownych zmian w Rozdziale XVII SIWZ.

Pytanie 4
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 5
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina)
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:
Wszelkie niezbędne dane wymagane przy „zgłoszeniu umowy sprzedaży energii elektrycznej” zostaną przekazane w terminach pozwalających na zgłoszenie Wykonawcy, umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
Ponadto w Rozdziale XVII SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, pkt.7 ppkt.4) jest zapisane:
„Zamawiający będzie zobowiązany do:
4) niezwłocznego przekazania danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i przyjęcia umowy do realizacji przez operatora systemu dystrybucyjnego”.

Pytanie 6
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?  W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę, po jego uprzedniej weryfikacji.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
1. nazwa i adres firmy;
2. nr NIP jednostek podległych;
3. opis punktu poboru;
4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
5. moc umowna;
6. numer licznika, numer ewidencyjny PPE;
7. Operator Systemu Dystrybucyjnego;
8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
9. numer aktualnie obowiązującej umowy;
10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
11. planowane roczne zużycie energii;
12. grupa taryfowa (nowa i obecna);
13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia
      umów kompleksowych;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
15. dokument nadania numeru NIP;
16. dokument nadania numeru REGON;
17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
Dokument  zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

Odpowiedź:
Odpowiedź jw. na pytanie nr 5.

Pytanie nr 8:
Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE ? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny).

Odpowiedź:
Okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE: miesięczny.

Pytanie nr 9:
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy, dla punktów poboru, gdzie nie ma wskazanego kodu PPE, będzie przeprowadzona po raz pierwszy?
b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej oraz czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:
a) Pytanie nie dotyczy Zamawiającego,
Zamawiający nie posiada punktów poboru dla których nie ma wskazanego kodu PPE.
b) Umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony,
c) Zamawiający zawarł informacje nt. dotychczasowych sprzedawców w zał. nr 1 . SIWZ
w rozdziale II. Obowiązujące umowy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej.
Umowy sprzedaży wygasają 31.12.2017 r.
d) Zamawiający nie ma zawartych umów, o których mowa w zapytaniu.

Pytanie nr 10:
Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:
Odpowiedź jw. na pytanie nr 4.

Pytanie nr 11:
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi
w przedmiocie zamówienia? Informujemy, ze brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Informację nt. Zamawiający zawarł w Rozdziale III pkt.3 ppkt.5) SIWZ.

Pytanie nr 12:
Czy Zamawiający zaakceptuje dodanie punktu w Istotnych postanowieniach umowy „Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku akcyzowym”. Zapis ten ma na celu jednoznaczne wskazanie, że Wykonawca powinien doliczać podatek akcyzowy do ceny energii elektrycznej sprzedawanej na podstawie tej umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownych zmian w Rozdziale XVII SIWZ.

Pytanie nr 13:
Czy Zamawiający zaakceptuje dodanie punktu w Istotnych postanowieniach umowy „Cena
jednostkowa energii elektrycznej zawiera kwotę podatku akcyzowego”?

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownych zmian w Rozdziale XVII SIWZ.

Pytanie nr 14:
Ust. 6. pkt 1)
W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie zobowiązania wskazanego w Rozdziale XVII ust. 6 pkt 1) może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie czynności bilansowania handlowego energii przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez wykonawcę (co jest częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu, w związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia i rezygnację przez Zamawiającego
z obowiązku przedstawiania wskazanych tam uprawnień.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści SIWZ !!!

Na podstawie art. 38 ust.4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia”.

Wprowadza się zmiany  w rozdziale XVII SIWZ oraz zał. nr 1 do SIWZ

1. W rozdziale  XVII SIWZ skreśleniu ulega pkt. 9.
2. W rozdziale  XVII SIWZ dodaje się pkt. 11 o brzmieniu:
„ Umowę zawiera się na czas oznaczony, od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku, z poniższym zastrzeżeniem.
Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2018 roku, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w jak najkrótszym terminie. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie wymagane w tym celu informacje i dokumenty oraz udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw”.

 3. W rozdziale  XVII SIWZ dodaje się pkt. 12 o brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że jest nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy
o podatku akcyzowym”.

       4. W rozdziale  XVII SIWZ dodaje się pkt. 13 o brzmieniu:
       Cena jednostkowa energii elektrycznej zawiera kwotę podatku akcyzowego”.

  5. W związku z rejestracją w KRS nowego adresu siedziby TAURON DYSTRYBUCJA S.A.zmianie ulegają zapisy w zał. nr 1 . SIWZ w rozdziale
       II. Obowiązujące umowy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej:

      „W chwili obecnej Kopalnia, dla w/w punktów poboru energii (PPE), posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z TAURON
       Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków obowiązujące na czas nieokreślony”, oraz „Operatorem
       Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Bochni jest Firma: TAURON
       Dystrybucja Spółka Akcyjna  z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A , 31-035 Kraków”.

Zamieszczono w dniu 25.10.2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 06.11.2017, godz. 0930.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I:  1 320 774,00  zł  brutto
Część II: 51 610,80 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. NOVUM  S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa
   CENA:

   Cz. I:   1 176 292,00 zł netto / 1 446 839,16 zł brutto
   Cz. II:      47 452,00 zł netto /  58 365,96 zł brutto

2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 09-411 Płock, ul. Chemików 7
    CENA:

    Cz. I:   1 140 360,00 zł netto / 1 402 642,80 zł brutto
    Cz. II:  nie złożył oferty

3. ENERGA – OBRÓT S.A. Departament Sprzedaży Rynku Instytucji Publicznych,
    80-  309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472

    CENA:
    Cz. I:   1 192 880,00 zł netto / 1 467 242,40 zł brutto
    Cz. II:      45 880,00 zł netto /  56 432,40 zł brutto

4. PGE Obrót S.A.,  Oddział z siedzibą w Lublinie, 20-601 Lublin, ul. Zana 32A
    CENA:   

    Cz. I:   1 156 400,00 zł netto / 1 422 372,00 zł brutto
    Cz. II:      45 200,00 zł netto / 55 596,00  zł brutto

5. GREEN S.A. , 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6
    CENA:

    Cz. I:   1 166 360,00 zł netto / 1 434 622,80 zł brutto
    Cz. II:  nie złożył oferty

6. TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
    CENA:

    Cz. I:   1 197 040,00 zł netto / 1 472 359,20 zł brutto
    Cz. II:      46 040,00 zł netto /  56 629,20 zł brutto

Informację zamieszczono w dniu 06.11.2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

                 Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm.) informuje,  że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2017 na : Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia”” wpłynęło 6 ofert w przypadku części I zamówienia i 4 oferty w przypadku części II zamówienia:

     Część I zamówienia (nr oferty):

 1)  NOVUM  S.A., ul. Racławicka 146,

      02-117 Warszawa

      Cena brutto - 1 446 839,16 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      96,95 punktów,

 2)  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

      09-411 Płock, ul. Chemików 7

      Cena brutto - 1 402 642,80 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      100,00 punktów,

 3)  ENERGA – OBRÓT S.A. Departament Sprzedaży Rynku Instytucji Publicznych,
      80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472    

      Cena brutto - 1 467 242,40 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      95,60 punktów,

 4)  PGE Obrót S.A.,  Oddział z siedzibą w Lublinie

      20-601 Lublin, ul. Zana 32A

      Cena brutto - 1 422 372,00 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      98,61 punktów,

5)  GREEN S.A. , 50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 6

      Cena brutto - 1 434 622,80 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      97,77 punktów,

 6)  TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków,  ul. Łagiewnicka 60

      Cena brutto - 1 472 359,20 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      95,26 punktów.

       Część II zamówienia (nr oferty):

 1)  NOVUM  S.A., ul. Racławicka 146,

      02-117 Warszawa

      Cena brutto - 58 365,96 zł , która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      95,25 punktów,

 3)  ENERGA – OBRÓT S.A. Departament Sprzedaży Rynku Instytucji Publicznych,
      80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472    

      Cena brutto - 56 432,40  zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      98,52 punktów,

 4)  PGE Obrót S.A.,  Oddział z siedzibą w Lublinie

      20-601 Lublin, ul. Zana 32A

      Cena brutto - 55 596,00 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      100,00 punktów,

 6)  TAURON Sprzedaż sp. z o.o., 30-417 Kraków,  ul. Łagiewnicka 60

      Cena brutto -  56 629,20 zł, która uzyskała w kryterium oceny ofert cena – 100 % :

      98,18 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę dla części I zamówienia  Zamawiający uznał ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7

CENA: 1 140 360,00 zł netto  (1 402 642,80 zł brutto)

Za najkorzystniejszą ofertę dla części II zamówienia  Zamawiający uznał ofertę nr 4 złożoną przez firmę:
PGE Obrót S.A.,  Oddział z siedzibą w Lublinie, 20-601 Lublin, ul. Zana 32A
CENA: 45 200,00 zł netto  (55 596,00 zł brutto)

Uzasadnienie wyboru ofert dla części I i II zamówienia:

Zamawiający dokonał wyboru ofert zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.  W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał czy Wykonawcy, których oferty zostały najkorzystniej ocenione, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W wyniku oceny Zamawiający uznał, że oferty, która zostały najkorzystniej ocenione –
100,00 punktów (kryterium cena - 100 %) nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy wykazali zarówno brak podstaw do wykluczenia jak i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Informacja została zamieszczona w dniu 21.11.2017 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij