EN DE

5/2017 - Budowa linii kablowych 3kV zasilajacych szyb Trinitatis na odcinku istniejacych linii ...

5/2017

"Budowa linii kablowych 3kV zasilajacych szyb Trinitatis na odcinku istniejacych linii napowietrznych".

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.08.2017 r.

Termin skladania ofert: 23.08.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogłoszenie-BZP.pdf

SIWZ.pdf

załączniki-do-SIWZ-1-5.pdf

Dokumentacja techniczna - zał. nr 6 do SIWZ:

1. Projekt budowlany

PB_1_orientacja_4.pdf

PB_2_plan.pdf

PB_3.pdf

PB_4.pdf

PB_5.pdf

PB_6.pdf

PB_7.pdf

PB_opis.pdf

2. BIOZ.pdf

3. Operat wodno-prawny:

operat_opis_.pdf

cz.1.pdf

cz.2.pdf

orientacja.pdf

4. Projekt wykonawczy:

PW_1_orientacja.pdf

PW_2_plan.pdf

PW_3.pdf

PW_4.pdf

PW_5.pdf

PW_6_plan.pdf

PW_7.pdf

PW_opis.pdf

Mapy:

mapa.pdf

Mapa_-Bochnia-Trinitatis.pdf

Nr-arkusza-246.pdf

Nr-arkusza-247.pdf

Popka_1.pdf

Popka_2.pdf

Popka_3.pdf

STT-zał.-nr-7-do-SIWZ.pdf

Przedmiar-robót---zał.-nr-8-do-SIWZ.pdf

Decyzja-zał.-nr-9-do-SIWZ_1.pdf

..........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                    ZMIANA TREŚĆI SIWZ !!!

                                                                              ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: 30.08.2017 r. !!!

 

Wprowadza się zmiany  w rozdziale III pkt. 3,  w rozdziale XI pkt. 6, w rozdziale XII pkt. 1 SIWZ.

 

W rozdziale III pkt. 3. SIWZ dodaje się ppkt. d, który otrzymuje  brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z użyciem kabla XRUHAKXS 1x70/25 mm2 12/20kV lub 18/30 kV. Wszystkie koszty związane z ewentualną zmianą na w/w typ kabla ponosi Wykonawca”.

Rozdział XI pkt. 6 SIWZ

 o brzmieniu:

„Oferty należy składać do dnia 23.08.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (czynne w godz. 6:00 – 14:00)”.

otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać do dnia 30.08.2017 r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (czynne w godz. 6:00 – 14:00)”.

Rozdział XII pkt.1 SIWZ

 o brzmieniu:

„Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia (sala konferencyjna) w dniu  23.08.2017 r. o godz. 09:30”.

 otrzymuje brzmienie:

„Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia (sala konferencyjna) w dniu  30.08.2017 r. o godz. 09:30”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamieszczono w dniu 22.08.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 30.08.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
625 455,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. Firma TIMLER Zakład Elektrotechniki                               
    Budowlanej i Przemysłowej
     inż. el. Mieczysław Timler
     33-300 Nowy Sącz, ul. św. Heleny 23
     Cena netto: 465 000,00 PLN
     Cena brutto: 571 950,00 PLN

2.  Konsorcjum firm:
     „ELEKTROECO” Sp. z o.o.,
     Ładna 116 a, 33-156 Skrzyszów – Lider Konsorcjum
     F.U.H.P. ELSBUD Mirosław Sępek
     33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 142 – Członek Konsorcjum
     Cena netto: 495 000,00  PLN
     Cena brutto: 608 850,00 PLN

3. CONTROL PROCESS S.A.
    30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 16

    Cena netto:  518 500,00  PLN
    Cena brutto: 637 755,00 PLN

Informacja ukazała się w dniu 30.08.2017 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje,  że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 5/2017 na: „Budowę linii kablowych 3kV zasilających szyb Trinitatis na odcinku istniejących linii napowietrznych”,  do kopalni wpłynęły trzy  oferty, tj.:

1)  Firma TIMLER Zakład Elektrotechniki
     Budowlanej i Przemysłowej inż. el. Mieczysław Timler

     33-300 Nowy Sącz, ul. św. Heleny 23
     CENA: 465 000,00   zł  netto (571 950,00 zł  brutto),
     która uzyskała w kryterium oceny ofert:
     cena – 100 % - 100,00 punktów,

2)  Konsorcjum firm:
     „ELEKTROECO” Sp. z o.o.,
     Ładna 116 a, 33-156 Skrzyszów – Lider Konsorcjum
     F.U.H.P. ELSBUD Mirosław Sępek
     33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 142 – Członek Konsorcjum
     CENA:  495 000,00   zł  netto (608 850,00 zł  brutto),
     która uzyskała w kryterium oceny ofert:
     cena – 100 % - 93,94 punktów,

3)  CONTROL PROCESS S.A.
     30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 16
     CENA:   518 500,00   zł  netto (637 755,00 zł  brutto),
     która uzyskała w kryterium oceny ofert:
     cena – 100 % - 89,68 punktów.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1) :
Firma TIMLER Zakład Elektrotechniki
Budowlanej i Przemysłowej inż. el. Mieczysław Timler
33-300 Nowy Sącz, ul. św. Heleny 23
CENA: 465 000,00   zł  netto (571 950,00 zł  brutto),

Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ.  W związku z faktem, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została najkorzystniej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W wyniku oceny Zamawiający uznał, że oferta, która została najkorzystniej oceniona – 100,00 punktów (kryterium cena - 100 %) nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał zarówno brak podstaw do wykluczenia jak i spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Informacja ukazała się w dniu 06.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij