EN DE

4/2017 - Remont schodów w szybie "SUTORIS"

4/2017

REMONT SCHODÓW W SZYBIE "SUTORIS"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.07.2017 r.

Termin składania ofert: 24.07.2017 r.

Opis przetargu: szczegóły w załączniku

Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

ZALACZNIKI DO SIWZ 1-5

PROJEKT-BUDOWLANY-ZALACZNIK-NR-6-DO-SIWZ

ZALACZNIK-NR-7-DO-SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2017 na usługę pod nazwą: „Remont schodów w szybie „SUTORIS””.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Zgodnie z pkt V SIWZ ust. 2.2.1. – Zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem robót górniczych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą górniczą związaną  z drewnianym przedziałem szybowym wykonywaną na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto – jako specjalistyczny wykonawca robót szybowych, informujemy, iż robót o przedmiotowym charakterze w ostatnich pięciu latach było realizowanych stosunkowo niewiele z czego większość o wartości znacznie poniżej 1 000 000,00 zł brutto,

czy Zamawiający dopuści wykazanie przez Wykonawcę należytym wykonaniem robót górniczych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotę górniczą związaną z wymianą przedziału drabinowego wykonywaną w czynnym szybie  o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza zmiany w rozdziale V pkt. 2 ppkt 2.2.1.  oraz w rozdziale VII pkt.7 lit. a. ppkt. i. SIWZ.

Pytanie nr 2:

„3. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie wszystkich dokumentów
i dokumentacji, związanych z jego realizacją , zgodnie z wymogami Prawa geologicznego
i górniczego”.

Czy Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji do opracowania Karty Zmian czy Dodatku  wymaganego §536 RME z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz czy konieczna jest opinia rzeczoznawcy ds. zbrojenia szybowego.

Przedział drabinowy na odcinku szybu od zrębu do poz. I pełni funkcję przedziału drabinowego czyli w zrozumieniu p. 3.15 Załącznika Nr 4 do RME z dnia 23 listopada 2016 stanowi element wyposażenia a nie zbrojenia szybu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga przygotowania dokumentacji do opracowania Karty Zmian, opinia
rzeczoznawcy ds. zbrojenia szybowego nie jest konieczna.

Wyjaśnienia te ukazały się w dniu 14.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2017 na usługę pod nazwą: „Remont schodów w szybie „SUTORIS”.

Wprowadza się zmiany  w rozdziale V pkt. 2 ppkt 2.2.1.  oraz w rozdziale VII pkt.7
lit. a. ppkt. i. SIWZ.

Rozdział V pkt. 2 ppkt. 2.2.1. SIWZ  w brzmieniu:

„2.2.1. Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
 składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę górniczą związaną z drewnianym przedziałem szybowym wykonywaną na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. Przez prace wykonywane na czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VII, pkt 7 lit. a ppkt i, według kryterium spełnia/nie spełnia”.  

otrzymuje brzmienie:

2.2.1. Doświadczenia tj. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
 składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę górniczą związaną z przedziałem drabinowym lub schodowym wykonywaną na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. Przez prace wykonywane na czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.

Ocena spełniania powyższego warunku będzie prowadzona w oparciu o dokumenty wskazane w rozdziale VII, pkt 7 lit. a ppkt i, według kryterium spełnia/nie spełnia”. 

Rozdział VII pkt.7 lit.a. ppkt. i. SIWZ w brzmieniu:

  1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
  1. wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty górniczej związanej z drewnianym przedziałem szybowym wykonywanej na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
    i  podmiotu, na rzecz którego została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana  należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Przez prace wykonywane na czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez     jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.

Wzór wykazu stanowi załącznik 3 do SIWZ;

otrzymuje brzmienie:

  1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
  1. wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty górniczej związanej z przedziałem drabinowym lub schodowym wykonywanej na czynnym szybie, o wartości nie mniejszej  niż 1 000 000,00 zł brutto. wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i  podmiotu, na rzecz którego została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana  należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo  przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Przez prace wykonywane na czynnym  szybie  należy rozumieć prowadzenie robót przez    jedną, dwie lub więcej zmian roboczych, a następnie przekazywanie szybu w użytkowanie Kopalni. Nie  wlicza się przekazania szybu celem rozpoczęcia prac oraz ich zakończenia.

Wzór wykazu stanowi załącznik 3 do SIWZ;                                                

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SIWZ ukazała się w dniu 14.07.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 24.07.2017 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 460 750,00 zł  brutto.

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

1. Zakład Robót Górniczych GÓRREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    spółka komandytowa
    41-707 Ruda Śląska
    ul. Ks. Ludwika Tunkla 120
    
cena netto: 1 168 180,00 zł
    cena brutto: 1 436 861,40 zł

Informacja ukazała się w dniu 24.07.2017 r.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 3/2017 na:  „Świadczenie usługi doradztwa przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: „Wprowadzenie unikatowej oferty kulturalno – edukacyjnej na udostępnionej trasie turystycznej w Kopalni Soli „Bochnia” – Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO””., do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

 1) Zakład Robót Górniczych GÓRREM
     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     spółka komandytowa

     41-707 Ruda Śląska
     ul. Ks. Ludwika Tunkla 120,
    
CENA:  1 168 180,00 zł  netto (cena brutto –  1 436 861,40 zł),
      która uzyskała w kryterium oceny ofert:
      cena – 100 % - 100,00 punktów,
Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 punktów (cena – 100 punktów).

Informacja ukazała się w dniu 09.08.2017 r.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij