EN DE

7/2016 - Modernizacja maszyny wyciągowej szybu "Campi"

7/2016

„Modernizacja maszyny wyciągowej szybu "Campi"”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2016 r.
Termin składania ofert: 10.11.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki: 

OGLOSZENIE

SIWZ

zal. nr 1 do SIWZ - formularz oferty 

.....................................................................................................................................................................................................................

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia !!!!!

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,  ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/2016 na usługę pod nazwą: Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi.

Wprowadza się zmiany w punkcie XXVI. SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE polegające na dodaniu w pkt 1:

podpunktu 4), który otrzymuje brzmienie:

„Całkowita wysokość kar umownych jest ograniczona do 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.”

podpunktu 5), który otrzymuje brzmienie:

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia umownego netto.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści SIWZ ukazała się w dniu dzisiejszym (31.10.2016 r.) na stronie internetowej Zamawiającego.

..........................................................................................................................................................................................................................

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia !!!!!

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 7/2016 na usługę pod nazwą: Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi””.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W związku z uruchomionym przez Państwa postępowaniem przetargowym nr 7/2016 wnosimy o zmianę zapisów pkt XXVI „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” Pkt 1. „Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:” poprzez dodanie następujących punktów warunkujących udział naszej firmy w w/w postępowaniu przetargowym:

21. Całkowita wysokość kar umownych jest ograniczona do 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

22. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawca ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie w tym za utracona korzyści.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmianę SIWZ w zakresie punktów:

21. Całkowita wysokość kar umownych jest ograniczona do 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

22. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawca ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia umownego netto.

Tym samym Zamawiający wprowadza zmiany w pkt. XXVI. SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE polegające na dodaniu w pkt 1:

podpunktu 4), który otrzymuje brzmienie:

„Całkowita wysokość kar umownych jest ograniczona do 10 % wartości wynagrodzenia umownego netto.”

podpunktu 5), który otrzymuje brzmienie:

„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia umownego netto.”

Zamawiający nie dopuszcza jednak zmiany SIWZ w zakresie punktu:

23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie w tym za utracona korzyści.

Pytanie nr 2:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych zwracamy się z wnioskiem    o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną SIWZ, w poniższym zakresie:

Punkt V.I.3 tiret pierwsze SIWZ (opis warunku udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia) – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, by opisane w tym punkcie SIWZ prace dotyczyły dwubębnowych maszyn wyciągowych zabudowanych i uruchomionych w obiektach (zakładach) górniczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga aby opisane w punkcie V.1.3) tiret pierwszy SIWZ prace (wykonane usługi) dotyczyły dwubębnowych maszyn wyciągowych zabudowanych i uruchomionych w obiektach (zakładach) górniczych.

Wyjaśnienia te ukazały się w dniu dzisiejszym (31.10.2016 r.) na stronie internetowej Zamawiającego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            Informacja  z  sesji otwarcia  ofert

Termin otwarcia ofert: 10.11.2016 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1. 600.000,00 zł netto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

    1) Konsorcjum w składzie:

MWM Elektro spółka z o. o., ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia – lider konsorcjum

ENSTER Sp. z o. o., ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków – uczestnik konsorcjum

CENA: 1. 288.200,00 zł netto (1. 584 486,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2017 r.

Okres gwarancji: 36 miesięcy;

2) OPA-ROW sp. z o. o.,

ul. Rymera 40c, 44-270 Rybnik

CENA: 1.180.000,00 zł netto (1.451.400,00 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.04.2017 r.

      Okres gwarancji: 36 miesięcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 7/2016 na usługę w zakresie:„Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi”, wpłynęły w wymaganym terminie dwie oferty:

1) Konsorcjum w składzie:

 • MWM ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. – Lider Konsorcjum - ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia
 • Enster Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum - ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków

CENA: 1 288 200,00 zł netto (1 584 486,00 zł brutto)
Termin realizacji: do 30.04.2017 r.
Okres gwarancji: 36 miesięcy (3 lata)

2) OPA-ROW sp. z o.o. - ul. Rymera 40 c, 44-270 Rybnik

    CENA: 1 180 000,00 zł netto (1 451 400,00 zł brutto)
    Termin realizacji: do 30.04.2017 r.
    Okres gwarancji: 36 miesięcy (3 lata)

 1.         Przyznano punkty ofertom  firm:

  1) Konsorcjum w składzie:

 • MWM ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. – Lider Konsorcjum -  ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia
 • Enster Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum - ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków

                 CENA: 1 288 200,00 zł netto (1 584 486,00 zł brutto)
                 Termin trwania gwarancji: 36 miesięcy (3 lata),

                  która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 90 %, gwarancja – 10 %):
                  cena – 82,44 punktów
                  gwarancja – 10,00 punktów
                  łącznie: 92,44 punktów

2)   OPA-ROW sp. z o.o. - ul. Rymera 40 c, 44-270 Rybnik

        CENA: 1 180 000,00 zł netto (1 451 400,00 zł brutto)
        Termin trwania gwarancji: 36 miesięcy (3 lata),

        która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 90 %, gwarancja – 10 %)
        cena – 90,00 punktów,
        gwarancja – 10,00 punktów
        łącznie: 100,00 punktów

II.  Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 2) firmy OPA-ROW sp. z o.o. - ul. Rymera 40 c, 44-270 Rybnik

   CENA: 1 180 000,00 zł netto (1 451 400,00 zł brutto) oraz gwarancja: 36 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wymieniony Wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta  jest zgodna z zapisami SIWZ. Oferta Wykonawcy została oceniona  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena oferty - 90% i gwarancja 10%) jako najkorzystniejsza i uzyskała podczas dokonanej oceny ofert liczbę punktów: cena – 90,00 punktów, gwarancja  – 10,00  punktów, łącznie: 100,00 punktów. 

Zamieszczono dnia 15 12.2016 r.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY , POWTÓRZENIE CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT I PONOWNE ROZSRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że wypełniając dyspozycję zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 stycznia 2017 roku sygn. akt: KIO 2429/16, unieważniono czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15.12.2016 r. Wykonawcy: OPA-ROW sp. z o. o., ul. Rymera 40c,  44-270 Rybnik oraz powtórzono czynności badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pod nazwą: „Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi”.
           
Ponadto na podstawie w/w wyroku oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawo zamówień publicznych wykluczono  z postępowania nr 7/2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pod nazwą: „Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi”, Wykonawcę: OPA-ROW Sp. z o. o. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22  ust. 1 pkt 2 i art. 22 ust. 1 b pkt 3 Prawa zamówień publicznych oraz odrzucono jego ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, jako skutek przedmiotowego wykluczenia, z uwagi na potwierdzenie się zarzutów odwołania opartych na tych podstawach prawnych, jak i zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 i art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
            Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w  postępowaniu przetargowym Nr 7/2016 na usługę w zakresie: „Modernizacja maszyny wyciągowej szybu „Campi”, i analizie jedynej nieodrzuconej oferty tj.:

  Konsorcjum w składzie:

 • MWM ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. – Lider Konsorcjum, ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia
 • Enster Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków
  CENA: 1 288 200,00 zł netto (1 584 486,00 zł brutto)
  Termin realizacji: do 30.04.2017 r.
   Okres gwarancji: 36 miesięcy (3 lata)

I.  Przyznano  punkty ofercie:

   Konsorcjum w składzie:

 • MWM ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. – Lider Konsorcjum, ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia
 • Enster Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków
  CENA: 1 288 200,00 zł netto (1 584 486,00 zł brutto)
  Okres gwarancji: 36 miesięcy (3 lata),

          która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 90 %, gwarancja – 10 %): cena – 90,00 punktów, gwarancja – 10,00 punktów

                  łącznie: 100,00 punktów

      II. Uznano za najkorzystniejszą ofertę:

        Konsorcjum w składzie:

 • MWM ELEKTRO SPÓŁKA Z O.O. – Lider Konsorcjum, ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia
 • Enster Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, ul. Miodowa 26, 31-055 Kraków

              CENA: 1 288 200,00 zł netto (1 584 486,00 zł brutto) oraz okres gwarancji: 36 miesięcy (3 lata)

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Wymieniony Wykonawca spełnia określone warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest jedyną ofertą  niepodlegającą odrzuceniu.Oferta Wykonawcy została oceniona  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena oferty - 90% i gwarancja 10%) i uzyskała podczas dokonanej oceny ofert liczbę punktów: cena – 90,00 punktów, gwarancja  – 10,00  punktów, łącznie: 100,00 punktów. 

Zamieszczono dnia 27 01.2017 r.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij