EN DE

OGŁOSZENIE - "Badanie Sprawozdania Finansowego Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o."

Rada Nadzorcza Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. w Bochni działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4 Umowy Spółki oraz zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zmienionego zarządzeniem Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r. zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. z siedzibą w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Campi 15, za rok 2016.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. za rok 2016 wraz z dostarczeniem:

a) pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy (w 4 egzemplarzach),

b) pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego (w 4 egzemplarzach).

2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszt uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

3. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla zarządu Spółki informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Spółki w siedzibie Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1.    informacje o oferencie:

a) forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru (termin ważności 3 m-ce),

b) aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów (termin ważności 3 m-ce),

c) poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (termin ważności 3 m-ce),

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności spółek o podobnym profilu,

f) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej biegłych rewidentów;

2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

3. oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnego uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;

4.  cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;

5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

6. wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziału w inwentaryzacji.

 

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów:  do 31 marca 2017 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert do dnia 22 września 2016 r. do godz. 14.00 w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o."
na adres:
Rada Nadzorcza Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2016 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Nadzorcza opierając się na kryteriach określonych w uchwale 22/II/2016 z dnia 11.08.2016 r. wybrała do badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2016 firmę: Firma Audytorska Interfin sp. z o. o., ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 529.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij