EN DE

4/2016 Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn - etap III

4/2016

„Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. z wykorzystaniem tarcicy grubości 32 mm – etap III ok. 270 m2”

Data ogłoszenia: 04.07.2016 r.
Termin składania ofert: 17.08.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki: 

ogloszenie o zamowieniu

SIWZ

.................................................................................................................................................................................................................................                                                                                 UWAGA ZMIANA SIWZ !!!

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. – etap III ok. 270 m2”.

Wprowadza się zmiany w punkcie 4. SIWZ – Termin wykonania zamówienia:

Punkt 4. w brzmieniu:

„Maksymalny termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 19.09.2016 r.”.

otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny termin wykonania zamówienia ustala się do dnia: 23.11.2016 r.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

.................................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE !!!

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 4/2016 na: „Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o.       z wykorzystaniem tarcicy grubości 32 mm – etap III ok. 270 m2”, do kopalni wpłynęła jedna oferta, tj.:

1) Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia

CENA: 57 240,00 zł netto (70 405,20 zł brutto),

Okres gwarancji: 24 miesiące.

I. Przyznano punkty ofertom firm:

1. Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia

CENA: 57 240,00 zł netto (70 405,20 zł brutto), oraz okresie gwarancji: 24 miesiące,

która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %):

cena – 95,00 punktów, gwarancja – 5,00 punktów

razem: 100,00 punktów.

II. Uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 1) firmy:

Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

- CENA: 57 240,00 zł netto (70 405,20 zł brutto)

- OKRES GWARANCJI: 24 miesiące.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała najwyższą ilość 100,00 pkt, które są sumą punktów uzyskanych w kryterium: cena 95,00 pkt, oraz okres gwarancji 5,00 pkt. Powyższe kryteria zostały określone w SIWZ, jako kryteria oceny ofert.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij