EN DE

Rekrutacja na stanowisko
Wychowawca wypoczynku

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. na podstawie Zarządzenia nr 39/ZS/2019 z dnia 17.10.2019 r. ogłasza nabór na stanowisko Wychowawca wypoczynku 

Podstawowe warunki, jakie powinni spełniać Kandydaci na stanowisko Wychowawcy wypoczynku:

 1. Posiadanie, co najmniej wykształcenia średniego;
 2. Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu dla wychowawców/ kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 3. Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna lub inna obowiązująca forma dokumentu wydanego przez lekarza;
 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (na podstawie art. 92p ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 92p  ust. 8 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty);
 5. Dyspozycyjność (Praca Pn.-Pt, między 7.00-16.00, w okresie od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. oraz miesiącach lipiec, sierpień 2020 r.);
 6. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi;
 7. Podpisana Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych Pobierz dokument >>

Obowiązki, do których zobowiązany będzie Wychowawca wypoczynku podczas wykonywanej pracy:

 1. Zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
 2. Prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku,
 3. Opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę,
 4. Organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 5. Realizacja programu,
 6. Sprawowanie opieki nad grupą dzieci w wieku 5-12 lat,
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom,
 8. Prowadzenie zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Preferowana forma zatrudnienia:

 1. umowa cywilnoprawna (atrakcyjne wynagrodzenie, odzież firmowa, dwudaniowy obiad).


Ubiegająca się osoba na stanowisko Wychowawca wypoczynku zobowiązana jest przedłożyć Informację z Krajowego Rejestru Karnego, podpisadą Klauzulę informacyjną oraz CV z zawartą klauzulą poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Wychowawca wypoczynku w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. oraz przyszłej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (RODO)”.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie powyżej wskazanych dokumentów, w sekretariacie spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. (ul. Campi 15, 32-700 Bochnia) w kopertach z dopiskiem nabór wypoczynek lub przesłanie swojej aplikacji na adres: marketing@kopalnia-bochnia.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 listopada 2019 roku.

Po wstępnej kwalifikacji formalnej, zostaną wezwani wybrani Kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną w indywidualnie uzgodnionych terminach.

O ostatecznym wyborze Kandydata na stanowisko wychowawca wypoczynku lub zakończenia naboru bez wyłonienia odpowiedniej osoby decyduje Zarząd Spółki.

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij