EN DE

4/2019 - ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE UROBKU

4/2019

„Odbiór, transport i zagospodarowanie urobku pochodzącego z robót górniczych w wyrobiskach dołowych w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. ”

Data zamieszczenia ogłoszenia: 17.05.2019 r.

Termin składania ofert: 28.05.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

OGLOSZENIE

SIWZ

Zal. nr 1 SIWZ - formularz oferty

Zal. nr 2 SIWZ spelnienie warunkow

Zal. nr 3 SIWZ wykluczenie

Zal. nr 4 SIWZ gr. kapitalowa

Zal nr 5 SIWZ (tabela nr 1 i 2)


Informacja  z  sesji otwarcia  ofert !!!!

Termin otwarcia ofert: 28.05.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 768 750,00 zł brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

 

 

Lp.

 

 

Oferent

 

 

 

Cena

netto

/zł/

 

 

 

Cena

brutto

/zł/

 

1.

MB EKO S.A.

ul. Długa 90

41-208 Sosnowiec

 

618 750,00

 

668 250,00

 

2.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.

Balin, ul. Głogowa 75

32-500 Chrzanów

 

1 312 500,00

 

1 417 500,00

Informacja ukazała się w dniu 28.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 4/2019 na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie urobku pochodzącego z robót górniczych w wyrobiskach dołowych w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.”,  za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1 tj.:

MB EKO S.A.

ul. Długa 90

41-208 Sosnowiec

Cena netto: 618 750,00 zł

Słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Uzasadnienie:

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejszą ofertą, ponieważ uzyskała największą ilość 100,00 punktów, w kryterium cena 100 %. Kryterium ceny, zostało określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako kryterium oceny ofert.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena

netto

/zł/

 

Cena

brutto

/zł/

Punktacja

/cena 100%/

1.

MB EKO S.A.

ul. Długa 90

41-208 Sosnowiec

 

618 750,00

 

668 250,00

 

100,00 punktów

2.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o .

Balin ul. Głogowa 75

32-500 Chrzanów

 

1 312 500,00

 

1 417 500,00

 

47,14 punktów

Niniejsza informacja ukazała się w dniu 03.06.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij