EN DE

OGŁOSZENIE - Badanie sprawozdań finansowych Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.

Rada  Nadzorcza  Spółki  Kopalnia  Soli  Bochnia sp. z o.o.  w  Bochni działając  na podstawie § 23 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na:
Przeprowadzenie badania  sprawozdań  finansowych  Spółki  Kopalnia Soli Bochnia sp.  z  o.o. z siedzibą w Bochni, 32-700 Bochnia,  ul. Campi 15, za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.  Badanie sprawozdań finansowych Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018  
     wraz z dostarczeniem:
     a)  pisemnej opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej
          oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości
          i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami rachunkowości (w 4 egzemplarzach),
     b)  pisemnego raportu z badania sprawozdania finansowego (w 4 egzemplarzach).
     c)  listu do Zarządu (do wiadomości Rady Nadzorczej) zawierającego informacje o problemach w systemie rachunkowości
          Spółki.
2.  Uczestnictwo, w razie potrzeby, kluczowego biegłego rewidenta na Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie
     finansowe za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
     Koszt uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
3.  Uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii
     i raportu z badania każdego ze sprawozdań finansowych. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa biegłego rewidenta w innych
     posiedzeniach Rady Nadzorczej.
     Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4.  Obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych przez biegłego rewidenta dla zarządu Spółki
     nformacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Umowa z firmą audytorską będzie zawarta na dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.
Zainteresowani oferenci mogą uzyskać informacje w zakresie danych dotyczących Spółki w siedzibie Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1.    informację o oferencie, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich, o liczbie zatrudnionych
       biegłych rewidentów;
2.    oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej
       opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
3.    oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnego uczestnictwa kluczowego biegłego rewidenta w Zgromadzeniu Wspólników
       oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu;
4.    informacje nt. doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w spółkach o podobnym profilu;
5.    cenę łączną za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018 oraz
       sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach wraz z raportami z badania sprawozdań; cena winna uwzględniać
       wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018:
6.    wstępny harmonogram, określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziału
       w inwentaryzacji – odrębny dla każdego z badań;
7.    poświadczoną, za zgodność z oryginałem, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską
       ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportów:
                - do 31 marca 2018 r. w przypadku badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
                - do 31 marca 2019 r. w przypadku badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

Zainteresowani proszeni są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert do dnia 25 września 2017 r. do godz. 14.00
w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH za rok obrotowy 2017 i 2018 Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o."
na adres: Rada Nadzorcza Spółki Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2017 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia
zaproszenia, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 08.09.2017 r.

 

                                                                                       ROZSTRZYGNIĘCIE

                 Zarząd Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26 września 2017 r. podjęła Uchwałę o wyborze biegłego rewidenta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017  i rok obrotowy 2018.

W wymaganym terminie wpłynęło 14 ofert.

Trzy oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie zostały poddane ocenie merytorycznej.

Wybrana została Firma: KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego  25c/410,
90-350 Łódź,
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod numerem 3640.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 02.10.2017 r.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij