EN DE

16/2015 - Zabezpiecznie spągu w komorze Ważyn - etap II

Data ogłoszenia: 02.12.2015 r.
Termin składania ofert: 15.01.2016 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku
Załączniki:  » ogłoszenie UE   » SIWZ

....................................................................................................................

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ z dnia 07.01.2016 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w.w. zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor dopuszcza lakierowanie tarcicy w komorze ze względu na intensywny zapach wszystkich profesjonalnych lakierów dających żądaną wysoką wytrzymałość na ścieranie, czy należy w ofercie uwzględnić wcześniejsze lakierowanie przed dostawą w miejsce wbudowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający  dopuszcza lakierowanie tarcicy w komorze i nie należy uwzględniać
w ofercie wcześniejszego lakierowania tarcicy, przed dostawą w miejsce wbudowania.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące sposobu obliczania ceny oferty, wg pkt. 12.2. SIWZ należy podać cenę za 1mb zabezpieczenia spągu, w dokumentach przetargowych podana jest tylko szacunkowa pow. całkowita zabezpieczenia spągu w m2. Również prosimy o wyjaśnienie zapisu o cenie jednostkowej tarcicy za 1 m3 czy ma być to cena średnia ze względu na różne ceny kantówek 100 mmx100 mm oraz desek grub. 32 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w pkt. 12.2 SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy również o wyjaśnienie sposobu sporządzania oferty, czy Inwestor posiada własny wzór wymaganych załączników do oferty oraz samej oferty?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na własnym Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami do oferty sporządzonymi na własnym wzorze, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Inwestor dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, jeśli tak to w jakim terminie?

Odpowiedź:

Tak, informacje dot. przeprowadzenia wizji lokalnej Zamawiający zamieścił
w pkt. 3.9 SIWZ

...................................................................................................................................................

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wprowadza się zmiany w punkcie 12.2. SIWZ:

Punkt 12.2 w brzmieniu:

„W ofercie należy przedstawić ceny jednostkowe za 1 mb zabezpieczenia spągu oraz cenę całkowitą, ponadto należy podać cenę  jednostkową za 1 m3 dostarczonej tarcicy”.

otrzymuje brzmienie:

„ W ofercie należy przedstawić ceny jednostkowe za 1 m2 zabezpieczenia spągu oraz cenę całkowitą, ponadto należy podać średnią cenę jednostkową za 1 m3 dostarczonej tarcicy”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

.................................................................................................................................................................................................................................

ROZSTRZYGNIĘCIE!!!

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 16/2015 na „Zabezpieczenie spągu w komorze Ważyn w Kopalni Soli Bochnia sp. z o. o. z wykorzystaniem tarcicy o grubości 32 mm – etap II 430 m2 ” wpłynęły dwie oferty:

1)Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC” Andrzej Ciszewski,

Mników 389, 32-084 Morawica

CENA: 180.600,00 zł netto (222.138,00 zł brutto),

Okres gwarancji: brak;

2)Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia

CENA: 91.160,00 zł netto (112.126,80 zł brutto),

Okres gwarancji: 24 miesiące.

1. Na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostały odrzucone oferty firm:

  • Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC” Andrzej Ciszewski,

          Mników 389, 32-084 Morawica

- za brak podania w ofercie okresu gwarancji (pkt 13.1 SIWZ). Stosownie do zapisów specyfikacji Wykonawcy zobowiązani byli do zadeklarowania okresu gwarancji udzielanej na przedmiot zamówienia, który stanowił kryterium Mając na uwadze powyższe, oferta nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji  istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

2. Punkty przyznano ofertom z firm:

  1. Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca,

         ul. Kręta 5, 32-700 Bochnia,

         CENA: 91.160,00 zł netto (112.126,80 zł brutto), oraz okresie gwarancji: 24 miesiące,

         która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 %, gwarancja – 5 %):

         cena – 95,00 punktów, gwarancja – 5,00 punktów

         razem: 100,00 punktów.

3. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 2 firmy: Zakłady Usługowo-Handlowe "Wygoda” s. c. M.J. Gorczyca, która otrzymała łącznie 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta Nr 2 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena brutto oferty- 95% i gwarancja 5%) uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas dokonanej oceny ofert:

cena – 95,00 punktów, gwarancja – 5,00 punktów

razem: 100,00 punktów.  

 

 

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij