EN DE

14/2015 - Dostawa piany mineralno - cementowej

Data ogłoszenia: 28.10.2015 r.
Termin składania ofert: 06.11.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » ogłoszenie UE   » SIWZ

UWAGA! Zmiana treści SIWZ

Wprowadza się zmiany w punkcie 13.4.

Punkt 13.4 uzyskuje brzmienie:

Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu o kryterium termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia, będzie obliczana według następującego wzoru:

T=To/Tn * 5

gdzie:     T - ilość punktów przyznana ofercie badanej,

To –  termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia w badanej ofercie (podany w dniach),

Tn –  najdłuższy termin płatności faktur za wykonany przedmiot zamówienia (podany w dniach) spośród złożonych ofert podlegających ocenie.

Uwaga: Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 30 dni, a maksymalny 90 dni.

Nie podanie oferowanego terminu płatności faktur, bądź zaoferowanie okresu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty. Oferta z terminem płatności faktur dłuższym niż 90 dni otrzyma taką samą liczbę punktów, jak termin płatności 90 dni.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 14/2015 na wykonanie dostawy 400 ton piany mineralno – cementowej do Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o., do kopalni wpłynęły dwie oferty:

Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, CENA: 329 200,00 zł netto (404 916,00 zł brutto), termin płatności faktur: 90 dni.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice, CENA: 290 800,00 zł netto (357 684,00 zł brutto), termin płatności faktur: 90 dni.

Punkty przyznano ofertom z firm:

Minova Ekochem S.A., ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, CENA: 329 200,00 zł netto (404 916,00 zł brutto), termin płatności faktur: 90 dni, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 % - 83,60 pkt, termin płatności faktur – 5 % - 5,00 pkt) łącznie 88,60 punktów,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ADIBUD” – Piotr Ślosorz., ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice, CENA: 290 800,00 zł netto (357 684,00 zł brutto), termin płatności faktur: 90 dni, która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 95 % - 95,00 pkt, termin płatności faktur – 5 % - 5,00 pkt) łącznie 100,00 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ADIBUD Piotr Ślosorz, ul. Bławatków 4, 41-412 Mysłowice, CENA: 290 800,00 zł netto (357 684,00 zł brutto), termin płatności faktur: 90 dni.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij