EN DE

11/2015 - Zakup energii elektrycznej

Data ogłoszenia: 29.08.2015 r.
Termin składania ofert: 20.10.2015 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki:  » ogłoszenie UE » SIWZ » Załącznik nr 1 do SIWZ  » Załącznik nr 2 do SIWZ

UWAGA! Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, zmienia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia Soli Bochnia; 32-700 Bochnia, ul. Campi 15”.

Wprowadza się zmiany w punkcie 12.1. i 16.2 SIWZ.

Punkt 12.1 w brzmieniu:

Cenę zamówienia stanowić będzie:

a) w przypadku oferty obejmującej część I, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii (PPE) – ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy szybie Campi suma poszczególnych iloczynów: ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej maksymalnej jej ilości dla danej strefy czasowej,

b) w przypadku oferty obejmującej część II, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii (PPE) – ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris iloczyn: ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej w obowiązującej strefie czasowej i szacunkowej maksymalnej jej ilości dla przedmiotowej strefy czasowej,

c) w przypadku oferty obejmującej część I oraz część II sumy poszczególnych iloczynów: ceny brutto za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej maksymalnej jej ilości dla danej strefy czasowej dla każdej części z osobna.

otrzymuje brzmienie:

Cenę zamówienia stanowić będzie:

a) w przypadku oferty obejmującej część I, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii (PPE) – ul. Campi 15, 32-700 Bochnia - Główna stacja transformatorowa 15/3 kV „Campi” przy szybie Campi suma poszczególnych iloczynów: ceny netto za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej jej ilości dla danej strefy czasowej, powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką,

b) w przypadku oferty obejmującej część II, tj. sprzedaż energii elektrycznej do punktu poboru energii (PPE) – ul. Solna 2, 32-700 Bochnia - Rozdzielnia niskiego napięcia 400/230 V „Sutoris” przy szybie Sutoris iloczyn: ceny netto za 1 MWh energii elektrycznej w obowiązującej strefie czasowej i szacunkowej jej ilości dla        przedmiotowej strefy czasowej, powiększony o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką,

c) w przypadku oferty obejmującej część I oraz część II sumy poszczególnych iloczynów: ceny netto za 1 MWh energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych i szacunkowej jej ilości dla danej strefy czasowej dla każdej części z osobna, powiększonych o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującą stawką.

Punkt 16.2 w brzmieniu:

Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsca dostarczania energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określone będą każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający będzie rozliczany zgodnie ze strefami czasowymi lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

otrzymuje brzmienie:

Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsca dostarczania energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określone będą każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający będzie rozliczany w oparciu o okresy rozliczeniowe i o dane pomiarowe przekazywane przez OSD.

W rozdziale 16 SIWZ dodaje się:

a) punkt 16.8 o brzmieniu:

„Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Strony postanawiają, że rozwiązanie Umowy dla danego PPE wskazanego w Umowie nie stanowi rozwiązania całej umowy, chyba że przedmiotem rozwiązania Umowy są wszystkie PPE określone w Umowie”.

b) punkt 16.9 o brzmieniu:

„W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi”.

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

- numer NIP

- numer REGON

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, kod pocztowy)

- przeznaczenie punktu poboru

- grupa taryfowa

- kod PPE

- roczny wolumen energii elektrycznej

- numer licznika

- numer aktualnie obowiązującej umowy

- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo

- dokument nadania nr NIP

- dokument nadania nr REGON

- KRS lub inny dokument , na podstawie którego działa dana jednostka

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

- nr rachunku bankowego

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane w wersji elektronicznej (Word, Excel) oraz wszystkie niezbędne dokumenty.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących:

- mocy przyłączeniowej

- mocy umownej

- mocy minimalnej

- czasu trwania jednorazowych przerw w dostawie energii elektrycznej

Powyższe zagadnienia nie stanowią przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa energii elektrycznej. Powyższe kwestie reguluje umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśli zapisów dotyczących:

- mocy przyłączeniowej

- mocy umownej

- mocy minimalnej

- czasu trwania jednorazowych przerw w dostawie energii elektrycznej

Dane te zostały podane do wiadomości Wykonawcy informacyjnie, wyłącznie w celu lepszego zobrazowania struktury dostaw energii.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udzieli na pisemny wniosek Wykonawcy w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu.

Pytanie nr 4:

Czy możliwe jest podpisanie umów drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak, możliwe jest podpisanie umów drogą korespondencyjną.

Pytanie nr 5:

Czy obiekt w grupie taryfowej B22 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak, obiekt w grupie taryfowej B22 ma układ pomiarowy dostosowany do zmiany sprzedawcy. Informacje nt. zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny, numer PPE, numer licznika dla poszczególnych punktów odbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, Excel)?

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. do pytania nr 1.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych z rozwiązaniem aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w kwestiach związanych ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży i przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy, na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę oraz udzieli wszystkich niezbędnych informacji i udostępni niezbędne dokumenty z tym związane.

Pytanie nr 8:

Pkt. 12.1. SIWZ ( opis sposobu obliczania ceny) – wnosimy o możliwość zastąpienia ceny jednostkowej brutto za 1 MWh ceną netto. W tym miejscu wyjaśniamy, że systemy rozliczeniowe stosowane przez sprzedawców energii elektrycznej umożliwiają dokonywania rozliczeń jedynie na podstawie cen jednostkowych netto, która następnie jest powiększana o należny podatek Vat. Wobec powyższego nie ma możliwości, aby rozliczenia były dokonywane na podstawie cen jednostkowych brutto. Jest to o tyle istotne, ze końcowe rozliczenia przy stosowaniu cen netto i brutto nie zawsze są tożsame ze względu na zaokrąglenia wartości określanych groszowo. Tym samym mogą się pojawić minimalne różnice pomiędzy kwotą obejmującą rozliczenia dokonywane przez sprzedawców energii elektrycznej, a zapisami w SIWZ. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę zapisów zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający jest świadomy tego, iż proces rozliczania będzie wyglądał tak jak to zostało opisane na wstępie?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych zmian w pkt. 12.1 SIWZ.

Pytanie nr 9:

Pkt. 12.1. oraz 12.2. SIWZ (opis sposobu obliczania ceny) – prosimy o informację jaką szacunkową maksymalną ilość energii Wykonawca ma uwzględnić do obliczenia wartości zamówienia? Czy mają to być wartości z Załącznika nr 1, do SIWZ ( część I- 2 800,283 MWh, część II – 68,952 MWh czy z uwagi na to, że zamówienie obejmuje lat 2016-2017, do wyliczenia wartości zamówienia podane wyżej wolumeny należy przemnożyć przez 2?

Odpowiedź:

Zgodnie z danymi zawartymi w zał. nr 1 do SIWZ szacunkowa ilość energii na lata 2016 - 2017 wynosi:

dla części I:   5 600,566 MWh /2800,283 MWh x 2/

dla części II: 137,904 MWh /68,952 MWh x 2/

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni Formularz Ofertowy na swojej stronie internetowej czy Wykonawca ma złożyć ofertę na własnym formularzu?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien złożyć ofertę na własnym Formularzu Ofertowym, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ.

Pytanie nr 11:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający nie zamieścił formularza ofertowego. Prosimy o jego uzupełnienie lub informację, że formularz ofertowy może zostać skonstruowany przez Wykonawcę przy zachowaniu zasad określonych w SIWZ.

Prosimy również o potwierdzenie wolumenu jaki ma zostać wyceniony na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2017r:

I część: 2PPE, grupa taryfowa: B22

       strefa szczytowa – 1 246,218 MWh

       strefa pozaszczytowa – 4 354,348 MWh

       RAZEM: 5 600,566 MWh

II część: 2 PPE, grupa taryfowa: C21

       strefa całodobowa – 137,904 MWh

       RAZEM: 137,904 MWh

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. do pytania nr 9 i 10.

Pytanie nr 12:

SIWZ, rozdział 16, pkt.16.2

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie maja wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

Prosimy również o modyfikację zapisu zawartego w SIWZ, rozdział 16, pkt. 16.2 do treści:

„Moc umowna, grupa taryfowa i warunki zmian oraz miejsca dostarczania energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określone będą każdorazowo w umowie o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający będzie rozliczny w oparciu o okresy rozliczeniowe i dane pomiarowe przekazywane przez OSD”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD.

Zamawiający dokonał stosownych zmian w pkt. 16.2 SIWZ.

Pytanie 13:

SIWZ, rozdział 13

W ofercie należy wskazać termin płatności. Prosimy o potwierdzenie, że termin ten na być liczony od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Odpowiedź:

Termin płatności wskazany w ofercie ma być liczony od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Pytanie 14:

SIWZ, rozdział 16

Czy Zamawiający zgodzi się aby umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta została na wzorze stosowanym przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów zawartych w rozdziale 16 SIWZ – Istotnych dla stron postanowieniach?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zgodzi się, aby umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta została na wzorze stosowanym przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wszystkich istotnych dla stron postanowień zawartych w rozdziale 16 SIWZ.

Pytanie 15:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Prosimy o usuniecie zapisów dotyczących trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Są to parametry techniczne, określone w umowie o świadczenie usług dystrybucji, za które odpowiada OSD, a na które Wykonawca nie ma wpływu.

Informujemy również, ze dopuszczalne czasy przerw określone są w §40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), a kwestię bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej reguluje §37 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. do pytania nr 2.

Pytanie 16:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do wypowiedzenia umów i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował dla każdego punktu poboru następujących danych:

- nazwa, adres firmy; NIP;

- opis puntu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika

- Operator Systemy Dystrybucyjnego;

- nazwa obecnego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny/ PPE

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. do pytania nr 1.

Pytanie 17:

SIWZ

Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie przewidzianym w wykazie? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminie od dnia 01.01.2016 r.

Pytanie 18:

SIWZ

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, który jest niezbędny aby móc rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej, prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD, na wzorze przestawionej przez Wykonawcę, zawierającym zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD oraz czy Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych?

Odpowiedź:

Odpowiedź jw. do pytania nr 7.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wymaga oferty na formularzu Wykonawcy? Jeżeli nie, to wnioskujemy o załączenie formularza cenowego i ofertowego do SIWZ w wersji edytowalnej.

 Odpowiedź:

Odpowiedź zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 23.09.2015 r.

 Pytanie nr 20:

Ile umów zostanie podpisanych po rozstrzygnięciu postępowania? Ilu będzie płatników?

 Odpowiedź:

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Jeżeli w wyniku przetargu wybierze jednego Wykonawcę na obie części zamówienia to zawrze jedną umowę, w przypadku Wyboru dwóch Wykonawców – odpowiednio dwie umowy. Płatnik będzie jeden.

 Pytanie nr 21:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii

- numer licznika

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny;

- numer PPE.

W razie nieudostępnienia powyższych informacji po wyłonieniu Wykonawcy, skutkować będzie negatywnym przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy i możliwością bezumownego/rezerwowego poboru energii elektrycznej.

 Odpowiedź:

Odpowiedź zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 23.09.2015 r.

 Pytanie nr 22:

Jaki termin płatności od dnia wystawienia faktury wymaga Zamawiający?

 Odpowiedź:

Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

 Pytanie nr 23:

Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – w wersji edytowalnej (.xls,.doc).

 Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na swojej stronie internetowej.

 Pytanie nr 24:

Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

 Odpowiedź:

Odpowiedź zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 23.09.2015 r.

 Pytanie nr 25:

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem obiektów.

Wskazujemy, ze pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno stosunek cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym 9 np. własność), jak i obligacyjnym (np. najem).

 Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów ujętych w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.

 Pytanie nr 26:

Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o zawarcie w istotnych postanowieniach umowy następujący ustęp: „ Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do …………., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do ……….., Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

                                                         OPR = 25% * CE

OPR – Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE – przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr 1 do umowy po cenach określonych w § 5 Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do ……….. .

 Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w istotnych postanowieniach umowy proponowanych zapisów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZSTRZYGNIĘCIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonał w dniu 26.10.2015 r. wyboru najkorzystniejszej oferty na część I i II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 11/2015 na : „Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Górniczego Kopalnia Soli Bochnia; 32-700 Bochnia, ul. Campi 15”.

Za najkorzystniejszą ofertę dla części I zamówienia Zamawiający uznał ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk o wartości brutto: 1 422 515,76 zł i terminie płatności faktur - 40 dni.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ i Ustawy Prawo zamówień publicznych i uzyskała największą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk: cena brutto - 1 422 515,76 zł; termin płatności faktur - 40 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 100,00 punktów.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena brutto - 1 456 727,46 zł; termin płatności faktur – 30 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 96,52 punktów.

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, cena brutto - 1 498 009,45 zł , termin płatności faktur - nie podano. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, cena brutto - 1 436 293,15 zł ; termin płatności faktur – 30 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 97,84 punktów.

Za najkorzystniejszą ofertę dla części II zamówienia Zamawiający uznał ofertę nr 4 złożoną przez firmę: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów o wartości brutto: 35 586,68 zł i terminie płatności faktur 30 dni.

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ i Ustawy Prawo zamówień publicznych i uzyskała największą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

ENERGA OBRÓT S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena brutto - 37 808,72 zł; termin płatności faktur - 40 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 94,42 punktów,

TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, cena brutto - 36 468,71 zł; termin płatności faktur – 30 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 96,45 punktów,

ENEA S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, cena brutto - 37 435,55 zł; termin płatności faktur – nie podano. Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.),

PGE Obrót S.A. , ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, cena brutto - 35 586,68 zł ; termin płatności faktur – 30 dni, uzyskała w kryterium oceny ofert: 98,75 punktów.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij