EN DE

12/2014 - Uszczelnienie szybu Campi

Data ogłoszenia: 20.10.2014 r.
Termin składania ofert: 30.10.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 12/2014 na usługę w zakresie wykonania uszczelnienia obmurza szybu „Campi” zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia od głębokości -135,0 m do głębokości -100,0 m w celu likwidacji wypływów wody, do kopalni wpłynęły trzy oferty, tj.:

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski, Mników 389, 32-084 Morawica, CENA:348 000,00 PLN netto (428 040,00 zł brutto),

Przedsiębiorstwo Geotechniczne „CONUBIUM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 14, 32-540 Trzebinia, CENA: 573 500,00 zł netto (705 405,00 zł brutto),

PBKR – EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-400 Częstochowa,

CENA: 460 000,00 zł netto (565 800,00 zł brutto).

Na podstawie §24, ust.2, pkt.4, ustawy Prawo zamówień publicznych została wykluczona oferta firmy:

PBKR – EXPORT Sp. z o.o., ul. Pużaka 13/45, 42-400 Częstochowa, za brak, pomimo wezwania Zamawiającego o uzupełnienie, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należało przedstawić co najmniej jedną osobę dozoru średniego ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali, a także legitymującą się ukończeniem kursu okresowego z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej oraz osób legitymujących się ukończeniem kursu okresowego z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru podziemnych zakładów górniczych nie wchodzących w skład drużyny ratowniczej.

Ofertę tej firmy uznaje się za odrzuconą na podstawie § 89 ust.1, pkt 5.

2. Punkty przyznano ofertom z firm:

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski, Mników 389, 32-084 Morawica, o wartości netto 348 000,00 zł (428 040,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100%): 5 x 10,00 punktów – łącznie 50,00 punktów,

Przedsiębiorstwo Geotechniczne „CONUBIUM” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 14, 32-540 Trzebinia, o wartości netto 573 500,00 zł (705 405,00 zł brutto), która uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100%): 5 x 6,07 punktów – łącznie 30,35 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych „AMC” Andrzej Ciszewski z Mnikowa o wartości netto 348 000,00 złotych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij