EN DE

11/2014 - Dostawa spoiwa

Data ogłoszenia: 18.10.2014 r.
Termin składania ofert: 26.11.2014 r. godz. 9:00
Opis przetargu: szczegóły w załączniku.
Załączniki: » ogłoszenie UE  » SIWZ

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego Nr 10/2014 na dostawę 210 ton piany mineralno – cementowej, do kopalni wpłynęły dwie oferty:

Konsorcjum Firm w składzie: ZBR BUDREM – Jerzy Rumanek – Lider Konsorcjum, 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 154 oraz Developer i Recykling Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, 41-808 Zabrze, ul. Młodego Górnika 2D – ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp - brak referencji, pomimo wezwania Zamawiającego do ich uzupełnienia,

Eko-Domex Paweł Bocheńczak Sp. z o.o., ul. Legnicka 19B, 41-811 Zabrze, cena brutto: 452 836,80 zł - uzyskała w kryterium oceny ofert (cena – 100%): 10 punktów.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Eko-Domex Paweł Bocheńczak Sp. z o.o., ul. Legnicka 19B, 41-811 Zabrze o wartości brutto: 452 836,80 zł.

 

Zmiany w SIWZ:

Nowy termin realizacji zadania publicznego: 08.12.2014 r. - 15.09.2015 r.

Nowy termin składania ofert: 03.12.2014 r. godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert: 03.12.2014 r. godz. 09:30

Zmianie ulega również punkt 6.1 ppkt. c), który otrzymuje brzmienie:

c)    „wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto, mających za przedmiot realizację dostaw do likwidacji wyrobisk podziemnych zakładów górniczych”

Wyjaśnienia do SIWZ:

Pytanie nr 1:

Czy w ramach likwidacji szybu „Moszczenica” spoiwo zmieszane z solanką tworząc mieszaninę podsadzkową będzie mieszane jeszcze z innym materiałem ziarnistym? Jeśli tak, to czy są określone proporcje takiego mieszania. Jakie parametry wytrzymałościowe powinien posiadać gotowy produkt wypełniający rurę szybową i jakie należy przedstawić dokumenty potwierdzające te wymagane parametry.

Odpowiedź:

W ramach likwidacji szybu „Moszczenica” spoiwo zmieszane z solanką będzie jeszcze mieszane z rumoszem solnym. Powstała mieszanina powinna posiadać wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach minimum 3,0 MPa. Na potwierdzenie wymaganych parametrów mieszaniny należy przedstawić opracowanie wykonane przez jednostkę naukowo – badawczą, potwierdzające parametry mieszaniny spoiwa zarobionego solanką z udziałem rumoszu solnego w stosunku objętościowym rumoszu do zarobionego spoiwa 3:1 lub większym, uzyskując wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynoszącą minimum 3,0 MPa.

Pytanie nr 2:

Czy w punkcie 5.1. dotyczącym „posiadania wiedzy i doświadczenia” poprzez realizację dostaw należy rozumieć dostawę spoiwa do wykonania prac związanych z likwidacją wyrobisk solnych? Czy oprócz zestawienia ilościowego wymagane są referencje potwierdzające takie doświadczenia?

Odpowiedź:

Przez określone w punkcie 5.1 „posiadanie wiedzy i doświadczenia” należy rozumieć dostawę spoiwa do wykonywania prac związanych z likwidacją wyrobisk w kopalni soli.

Pytanie nr 3:

Czy posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw spoiw dla kopalń węgla kamiennego i przedstawienie w tym zakresie odpowiednich referencji jest wystarczające dla spełnienia wymagań określonych w punkcie 5.1 SIWZ?

Odpowiedź:

Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac podsadzkowych, Zamawiający dopuszcza w zakresie warunku spełnienia wymagań punktu 5.1 SIWZ „posiadania wiedzy i doświadczenia” realizację dostaw spoiwa do kopalń węgla kamiennego, do likwidacji wyrobisk podziemnych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij