EN DE

6/2018 Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier

6/2018

"Wykonanie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier"

Data zamieszczenia ogłoszenia: 21.12.2018 r.

Termin skladania ofert: 15.01.2019 r.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach

Załączniki:

Ogloszenie

SIWZ

załącznik nr 1 SIWZ

załącznik nr 2 SIWZ

załącznik nr 3 SIWZ

załącznik nr 4 SIWZ

załącznik nr 5 SIWZ

załącznik nr 6 SIWZ

załącznik nr 7 SIWZ - Projekt Techniczny

załącznik nr 8 SIWZ - Projekt Techniczny Aktualizacja

Załączniki do Projektu Technicznego:

załącznik nr 9 SIWZ - Załącznik nr 1

załącznik nr 10 SIWZ - Załączniki nr 2-18

Załączniki do Projektu Technicznego Aktualizacja:

załącznik nr 11 SIWZ - Załącznik nr 1 - mapa poziomu Wernier


ZMIANA treści SIWZ!!! 

zamieszczona w dniu 28.12.2018 r.

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986   z późn. zm.) wprowadza się zmiany  SIWZ, w załączniku nr 1 - formularz oferty:

Załącznik nr 1 do SIWZ


Wyjaśnienia treści SIWZ!!! 

zamieszczone w dniu 09.01.2019 r.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 6/2018 na roboty budowlane dla górnictwa pod nazwą "Wykoananie robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier".

            Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w/w zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W projekcie technicznym robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier Aktualizacja w pkt. 17 mowa jest o odstawianiu urobku do otworu T-8, w następstwie wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan torowiska odchodzącego od głównej drogi transportu w krótkim chodniku w którym znajduje się przedmiotowy otwór.

Czy zamawiający wykona przebudowę i niwelację torowiska przed rozpoczęciem robót.

Jeżeli Zamawiający nie przewiduje przebudowy we własnym zakresie to wnoszę o dodanie pozycji kosztorysowej w ofercie na przebudowę i niwelację przedmiotowego torowiska.

Pytanie nr 2:

W projekcie technicznym robót górniczych związanych z przebudową podłużni Wernier Aktualizacja wykonawca przedmiotowej dokumentacji nie dołączył operatu szacunkowego dotyczącego ilości m3 przybierek górotworu oraz ilości wyrażonej również w m3 luźno zalegającego rumoszu skalnego. W dokumentacji do przetargu po za „przybliżonym” profilem podłużni nie wykazano żadnych rysunków na podstawie których wykonawca mógłby oszacować nakład pracy związanej z pobieraniem, transportem lub urabianiem skały.
W projekcie technicznym nie znajdują się żadne przekroje poprzeczne przez stan aktualny wyrobiska. W związku z powyższym proszę o udostępnienie:

  • operatu szacunkowego z ilością górotworu do urabianie oraz z ilością rumoszu do pobierania wyrażonych w m3, lub
  • rysunków mierniczo geologicznych pozwalających oszacować ilość rumoszu do odstawienia jak i górotworu do urobienia w miejscu planowanych robót.

Pytanie nr 3:

Kopalnia posiada problem z wydawaniem urobku na powierzchnie w związku z czym posiadamy wiedzę, że prowadzi aktualnie proces inwestycyjny związany zwiększeniem możliwości wydawania urobku do utylizacji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje ograniczenia związane z ilością odbieranego urobku lub rumoszu skalnego pochodzące z prowadzonych robót objętych przedmiotowym postepowaniem przetargowym.

Czy Zamawiający przewiduje jakiekolwiek postoje związane z planowaną inwestycją mająca na celu zwiększenie możliwości wydawania urobku na powierzchnię? Jeżeli tak proszę
o wskazanie przewidywanych dat prac oraz, wskazanie miejsca gdzie Wykonawca będzie mógł kumulować urobek pochodzący z prowadzonych równocześnie prac.

Ad. 1 Pytanie nr 1:

Wybrany Wykonawca musi dostosować istniejące torowisko do swoich potrzeb transportowych, w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Koszt tych prac należy przewidzieć we wskazanych pozycjach w ofercie.

Ad. 2 Pytanie nr 2:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej przekroje podłużni wykonane w lipcu 2016 roku, z ich umiejscowieniem na mapie poglądowej poziomu Wernier. Przekazane przekroje mogą stanowić jedynie pomoc w ustaleniu ilości wybieranego urobku. Nie są one podstawą do wyliczenia ceny.

Przekroje podłużni Wernier

Ad. 3 Pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje ograniczeń związanych z ilością odbieranego urobku, jak również postojów. Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek nieprzewidziane przerwy w pracach, Zamawiający
o ten sam okres czasu przedłuży termin realizacji zamówienia, co zostanie zapisane w zawartej umowie na wykonanie prac.


Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana treści SIWZ !!!!!!!

Zamieszczono w dniu 14.01.2019 r.

Termin skladania ofert: 18.01.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ:

  1. W rozdziale XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019 r. o godz. 9.00, przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego.
  2. W rozdziale XIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia (sala konferencyjna) w dniu 18.01.2019 r. o godz. 09:30.

Informacja z sesji otwarcia ofert !!!!!!

Termin otwarcia ofert: 18.01.2019 r., godz. 0930

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 757 766,11 brutto

W wymaganym terminie złożone zostały następujące oferty:

Lp.

Oferent

Cena

netto

/zł/

Cena

brutto

/zł/

1.

MINUTOR Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Armii Krajowej 1D

5 150 000,00

6 334 500,00

Powyższa informacja ukazała się na stronie Zamawiającego w dniu 18.01.2019 r. 


Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij