EN DE

DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU REZERWACJI

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający:

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Strona internetowa: www.kopalnia-bochnia.pl

Godziny urzędowania: 6:00-14:00.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu rezerwacji, sprzedaży i kontroli biletów na potrzeby działalności turystycznej Kopalni Soli Bochnia Sp. z o.o.

Obejmuje to realizację następujących zadań:

Zadanie I – Dostawa sprzętu komputerowego

  • Dostawa sprzętu na wyposażenie stanowisk kasowych (drukarka biletów, czytnik kodów kreskowych).
  • Dostawa sprzętu na wyposażenie punktów kontroli biletów (palmtop wraz z zapasowymi bateriami i ładowarkami).
  • Dostawa sprzętu do rozbudowy infrastruktury serwerowo-sieciowej (serwer wraz
    z systemem operacyjnym, bazodanowym, oprogramowaniem antywirusowym i do tworzenia kopii zapasowych, przełączniki sieciowe, dysk sieciowy).

Zadanie II - Dostawa oprogramowania systemu sprzedaży i rezerwacji biletów zawierającego moduły: Rezerwacja, Sprzedaż POS (Faktury, Paragony, Kontrola biletów), Sprzedaż internetowa, Raporty.

Zadanie III - Wykonanie usługi wdrożeniowej w skład której wchodzi instalacja, uruchomienie i konfiguracja sprzętu oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu a także wsparcie techniczne na okres 12 miesięcy. Szkolenie pracowników musi odbywać się w siedzibie zamawiającego i nie może trwać krócej niż 3 dni robocze.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie: wdrożył co najmniej jeden system obsługujący sprzedaż biletów na kwotę minimum 50 000 zł brutto. System powinien posiadać następujące funkcjonalności: internetowa rezerwacja oraz sprzedaż biletów (także przez Internet), internetowa obsługa grup zwiedzających, komunikacja z dowolnym systemem finansowo-księgowym.

Należy wraz z ofertą przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (np. referencje), czy zostały wykonane należycie.

4. Termin wykonania zamówienia – 28.12.2018 r.

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za przedmiotowe zamówienie w kwocie netto oraz z podatkiem VAT.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl

- faksem na nr: 14 612 47 18

- dostarczona (pocztą lub osobiście) na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

7. Termin przedstawienia ofert:

Ofertę należy przedstawić do dnia 05.10.2018 r.

8. Ocena ofert:

  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
  1. cena netto oferty ( C ) – 80 %
  2. doświadczenie Wykonawcy ( D ) – 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. a). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

C min / C oferty x 100 pkt x 80%

gdzie:

C min – cena oferty z najniższą ceną,

C oferty – cena oferty badanej

Ad. b). Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone w następujący sposób: Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 20 w następujący sposób: Przy ocenie kryterium „doświadczenie”, Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy polegające na wdrożaniu systemu obsługującego sprzedaż biletów na kwotę minimum 50 000 zł brutto, zrealizowane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja przyznawana Wykonawcy za wyżej wykonaną dostawę:

1. na rzecz 1 podmiotu – 5 pkt.

2. na rzecz 2 podmiotów – 10 pkt.

3. na rzecz 3 podmiotów – 15 pkt.

4. na rzecz 4 podmiotów i więcej – 20 pkt.

Za kryterium „doświadczenie” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Łączna ilość punktów będzie liczona według wzoru:

P = C + D

gdzie:

P – ostateczna ilość punktów;

C – ilość punktów badanej oferty według kryterium „cena”;

D – ilość punktów badanej oferty w kryterium „doświadczenie”

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

9. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Stawarz-Serwińska – tel. (14) 615 24 69
w godz. 8:00-16:00.

 

Załącznik nr 1 System Rezerwacji

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij