EN DE

ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I. Zamawiający:

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Strona internetowa: www.kopalnia-bochnia.pl

Godziny urzędowania: 6:00-14:00.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej na potrzeby Spółki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Prowadzenie spraw organizacyjnych Spółki.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów regulujących organizację wewnętrzną Spółki, tj. Umowy, regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, a także innych regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Spółki jako całości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaku towarowego Spółki.
 • Obsługa prawna Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 • Sprawdzanie pod względem formalno – prawnym wewnętrznych aktów prawnych.
 • Sprawdzanie pod względem formalno – prawnym zawieranych umów przez Spółkę.
 • Nadzór na prawidłowością stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Sprawdzanie pod względem zgodności z prawem dokumentacji tworzonych
  w toku stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie spraw Spółki z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Zapewniania obsługi prawnej Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Spółki.
 • Udzielanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał zarządu
  i Rady Nadzorczej
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych na zlecenie Prezesa Zarządu.

​3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia – pożądany czas pracy w siedzibie Zamawiającego 3 dni w tygodniu/maksymalnie 40 godzin miesięcznie.

4. Zamawiający na zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 100,00 zł netto/1 godzina pracy.

5. Wymagania niezbędne: udokumentowany wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

6. Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat jako radca prawny.

W celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej1 usługę polegającą na uczestniczeniu w świadczeniu usług prawnych (wykaz wykonanych/wykonywanych usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu prawa zamówień publicznych dla spółek prawa handlowego.

8. Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze w godzinach 6ºº - 14ºº.

III. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania stawki za jedną godzinę obsługi prawnej (netto).

2. Stawka godzinowa podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia, łącznie z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta może być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kopalnia-bochnia.pl;

- faksem na nr: 14 612 47 18;

- dostarczona (pocztą lub osobiście) na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia.

VI. Termin przedstawienia ofert:

Ofertę należy przedstawić do dnia 31.08.2018 r.

VII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena netto oferty ( C ) – 80 %
 2. doświadczenie Wykonawcy ( D ) – 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. a). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

C min / C oferty x 100 pkt x 80%

gdzie:

C min – cena oferty z najniższą ceną,

C oferty – cena oferty badanej

Ad. b). Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone w następujący sposób: Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 20 w następujący sposób: Przy ocenie kryterium „doświadczenie”, Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy polegające na uczestnictwie w świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz innych podmiotów prawnych trwające minimum 6 miesięcy, zrealizowane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja przyznawana Wykonawcy za wykonane wyżej usługi:

1. na rzecz 1 podmiotu – 5 pkt.

2. na rzecz 2 podmiotów – 10 pkt.

3. na rzecz 3 podmiotów – 15 pkt.

4. na rzecz 4 podmiotów i więcej – 20 pkt.

Za kryterium „doświadczenie” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Łączna ilość punktów będzie liczona według wzoru:

P = C + D

gdzie:

P – ostateczna ilość punktów;

C – ilość punktów badanej oferty według kryterium „cena”;

D – ilość punktów badanej oferty w kryterium „doświadczenie”

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Patrycja Czado – p.czado@kopalnia-bochnia.pl.


Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o., wyjaśnia treść zapytania ofertowego, w postępowaniu dotyczącym: „Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na potrzeby Spółki”.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

1. Czy przez “dowód należytego świadczenia usług prawych” – można rozumieć referencje od Klienta z ogólnym zapisem o charakterze wykonywanych usług? Precyzyjne wskazanie rodzaju prowadzonych spraw może naruszać tajemnicę adwokacką z jednej strony oraz tajemnicę przedsiębiorcy z drugiej.

Odpowiedź:

Należy wskazać czego dotyczył przedmiot zamówienia.

2. Czy ew. wykonywanie usług w siedzibie Zamawiającego – każdorazowo wykonywane ma być osobiście przez wybrany podmiot (adwokat, radca prawny), czy też może być wykonywane przez osobę przezeń upoważnioną stosownym pełnomocnictwem (substytut – także adwokat lub radca prawny), względnie upoważnieniem (aplikant adwokacki)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zlecenia przez osobę upoważnioną (adwokat, radca prawny) przez Zleceniobiorcę.

3. Czy istnieje możliwość złożenia wspólnej oferty przez dwóch radców prawnych? np. w ramach konsorcjum?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje taką możliwość.

4. Czy istnieje możliwość złożenia wspólnej oferty przez dwóch radców prawnych,
z których jeden spełnia warunek doświadczenia zawodowego w zawodzie radcy powyżej 3 lat, a drugi nie?

Odpowiedź:

Nie istnieje taka możliwość.

5. Czy radca prawny składający ofertę, a który spełnia wymagania doświadczenia zawodowego może korzystać z usług innego radcy prawnego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje taką możliwość, pod warunkiem posiadania przez drugiego radcę prawnego co najmniej 3 letniego doświadczenia zawodowego.

6. Jaki zakres informacji Państwo wymagają, czy chodzi o podanie nazwy podmiotu, na rzecz którego świadczyło się usługi i okres usługi, czy też jeszcze inne dane należy podać.

Odpowiedź:

W wykazie wykonanych/wykonywanych usług, nalży podać ich przedmiot, daty wykonania/wykonywania i podmiot/podmioty, na rzecz którego/których usługi zostały wykonane.

7. Czy zaświadczenie o wykonywaniu zawodu z kwietnia br.  jest dla Państwa wystarczającym potwierdzeniem wykonywania zawodu?

Odpowiedź:

W celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej1 usługę polegającą na uczestniczeniu w świadczeniu usług prawnych(wykaz wykonanych/wykonywanych usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Wyjaśnienia te ukazały się w dniu 21.08.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.


Wyniki prowadzonego postępowania ofertowego na: „Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na potrzeby Spółki”

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

Wartość oferty

zł (netto)/

1 godzinna

Doświadczenie Wykonawcy (referencje)

 

Punktacja

 

1.

FILIPEK & KOLASA Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka partnerska z/s w Rzeszowie

ul. Szarych Szeregów 3/5

35-114 Rzeszów

 

72,50 zł

 

6

 

55,17 (C) + 20 (D) = 75,17 punktów

 

2.

Artur Szpunar

Radca Prawny

ul. św. Urbana 38

32-700 Bochnia

 

65,00 zł

 

brak

 

0 punktów - brak referencji, konieczna była co najmniej 1 usługa

 

3.

KANCELARIA ADWOKACKA ZIEMOWIT PAJĄKOWSKI

ul. Ujejskiego 7/3 30-102 Kraków 

 

74,00 zł

 

 

5

 

54,05 (C) + 20 (D) = 74,05 punktów

 

4.

Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Adw. Elżbieta Fidzińska Adw. Tomasz Fidziński

ul. Kossaka 3/1

31-106 Kraków

 

 

65,00 zł

 

 

6

61,53 (C) + 20 (D) = 81,53 punktów

5.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ciałowicz

ul. Emaus 6/2 30-201 Kraków

 

90,00 zł

 

2

44,44 (C) + 10 (D) = 54,44 punktów

6.

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Hałasa

ul. Rynek Główny 34

31-010 Kraków

70,00 zł

brak

0 brak referencji, konieczna była co najmniej 1 usługa

7.

Konsorcjum: SWAYNE&CAMBELL

NOWEL-NĘDZA I WSPÓLNICY

KANCELARIA PRAWNA SP.K.

Agnieszka Kotowicz „Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Kotowicz”

ul. Słomina 14/5

30-316 Kraków

51,16 zł

7

78,18 (C) + 20 (D)= 98,18 punktów

8.

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. P.

Al. Armii Krajowej 7

35-307 Rzeszów

97,50 zł

3

41,02 (C) +15 (D) = 56,02 punktów

9.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Nowaka

ul. Słoneczna 23

32-830 Wojnicz

95,00 zł

4

42,10 (C) + 20 (D) = 62,10 punktów

10.

Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Bączek

ul. Kasprowicza 24

33-100 Tarnów

62,00 zł

4

64,51 (C) + 20 (D) = 84,51 punktów

11.

Konsorcjum:

Adwokat Maciej Szczerba

Radca Prawny Joanna Idzikowska-Kania

ul. Mogilska 11/10

31-542 Kraków

85,00 zł

2

47,05 (C) + 10 (D) = 57,05 punktów

12.

Kancelaria Radcy Prawnego Hubert Długosz

ul. Wróblewskiego 2/4

31-148 Kraków

50,00 zł

6

80,00 (C) + 20 (D) = 100,00 punktów

13.

Maciej Molenda

Kancelaria Radcy Prawnego

Os. Oświecenia 24/27

31-636 Kraków

64,00 zł

2

62,50 (C) + 10 (D) = 72,50 punktów

14.

Radca prawny dr Aleksandra Grochola

Kancelaria Radców Prawnych Roman Wolny, Aleksandra Grochola Spółka Cywilna

ul. Konstytucji 76 pok. 214-216

41-905 Bytom

87,00 zł

1

45,97 (C) + 5 (D) = 50,97 punktów

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 12. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta nr 12 uzyskała największa łączną liczbę punktów czyli 100,00 punktów - w kryterium oceny ofert cena 80 % i doświadczenie Wykonawcy 20 %.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij