EN DE

ŚWIADCZENIE BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

I. Zamawiający:

Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o. ul. Campi 15, 32-700 Bochnia

Strona internetowa: www.kopalnia-bochnia.pl

Godziny urzędowania: 6:00-14:00.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi prawnej na potrzeby Spółki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • Prowadzenie spraw organizacyjnych Spółki.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów regulujących organizację wewnętrzną Spółki, tj. Umowy, regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu pracy, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, a także innych regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Spółki jako całości.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaku towarowego Spółki.
 • Obsługa prawna Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
 • Sprawdzanie pod względem formalno – prawnym wewnętrznych aktów prawnych.
 • Sprawdzanie pod względem formalno – prawnym zawieranych umów przez Spółkę.
 • Nadzór na prawidłowością stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Sprawdzanie pod względem zgodności z prawem dokumentacji tworzonych
  w toku stosowania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 • Prowadzenie spraw Spółki z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Zapewniania obsługi prawnej Spółki oraz sprawowanie nadzoru nad świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Spółki.
 • Udzielanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 • Opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów uchwał zarządu
  i Rady Nadzorczej
 • Prowadzenie kontroli wewnętrznych na zlecenie Prezesa Zarządu.

​3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenia – pożądany czas pracy w siedzibie Zamawiającego 3 dni w tygodniu/maksymalnie 40 godzin miesięcznie.

4. Zamawiający na zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 100,00 zł netto/1 godzina pracy.

5. Wymagania niezbędne: udokumentowany wpis na listę radców prawnych lub adwokatów.

6. Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat jako radca prawny.

W celu potwierdzenia doświadczenia zawodowego Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej1 usługę polegającą na uczestniczeniu w świadczeniu usług prawnych (wykaz wykonanych/wykonywanych usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw z zakresu prawa zamówień publicznych dla spółek prawa handlowego).

8. Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb Zamawiającego w dni robocze w godzinach 6ºº - 14ºº.

III. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania stawki za jedną godzinę obsługi prawnej (netto).

2. Stawka godzinowa podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia, łącznie z kosztami dojazdu do siedziby Zamawiającego.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta może być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres:

- faksem na nr: 14 612 47 18;

- dostarczona (pocztą lub osobiście) na adres: Kopalnia Soli Bochnia sp. z o. o.,

ul. Campi 15, 32-700 Bochnia.

VI. Termin przedstawienia ofert:

Ofertę należy przedstawić do dnia 31.08.2018 r.

VII. Ocena ofert:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena netto oferty ( C ) – 80 %
 2. doświadczenie Wykonawcy ( D ) – 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. a). Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

C min / C oferty x 100 pkt x 80%

gdzie:

C min – cena oferty z najniższą ceną,

C oferty – cena oferty badanej

Ad. b). Punkty za kryterium „doświadczenie” zostaną obliczone w następujący sposób: Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 1 do 20 w następujący sposób: Przy ocenie kryterium „doświadczenie”, Zamawiający będzie oceniał doświadczenie Wykonawcy polegające na uczestnictwie w świadczeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz innych podmiotów prawnych trwające minimum 6 miesięcy, zrealizowane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Punktacja przyznawana Wykonawcy za wykonane wyżej usługi:

1. na rzecz 1 podmiotu – 5 pkt.

2. na rzecz 2 podmiotów – 10 pkt.

3. na rzecz 3 podmiotów – 15 pkt.

4. na rzecz 4 podmiotów i więcej – 20 pkt.

Za kryterium „doświadczenie” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Łączna ilość punktów będzie liczona według wzoru:

P = C + D

gdzie:

P – ostateczna ilość punktów;

C – ilość punktów badanej oferty według kryterium „cena”;

D – ilość punktów badanej oferty w kryterium „doświadczenie”

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów za oba kryteria oceny ofert.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

VIII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Pani Patrycja Czado – p.czado@kopalnia-bochnia.pl.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij