EN DE

7/2017 - Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli „Bochnia"

7/2017

Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia  Soli „Bochnia"

Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 29.09.2017 r.

Termin skladania ofert: 06.11.2017 r.

W dniu 29.09.2017r zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym UE.

Opis przetargu: szczegóły w załącznikach.

Załączniki:

ogłoszenie-o-zamówieniu-TED.pdf

SIWZ-7.2017.pdf

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-3-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-5-do-SIWZ.pdf

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.pdf

W dniu 04.10.2017 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono w dniu 04.10.2017 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 17.10.2017 r.

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.), Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o., ul. Campi 15, 32-700 Bochnia, wyjaśnia treść SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :„Zakup energii elektrycznej do obiektów zakładu górniczego Kopalnia Soli Bochnia”.
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. w.w. zamówienia, które zostały przedstawione poniżej wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa, zmieniających stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej?
Odpowiedź:
Tak. Treść zapisu w Rozdziale XVII ust. 8 pkt. 1) ppkt. a SIWZ odwołuje się do wszelkich zmian przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na cenę sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie nr 4:
Czy dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy?
Odpowiedź:
Tak, dla obiektów objętych postępowaniem przetargowym będzie to kolejna zmiana sprzedawcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579   z późn. zm.) wprowadza się zmiany  w rozdziale XVII ust. 3 SIWZ:
Rozdział  XVII ust. 3 SIWZ w brzmieniu:

„Koszty wynikające z dokonania bilansowania oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej w ust. 1 pkt 2.”

otrzymuje brzmienie:

„Koszty wynikające z dokonania bilansowania oraz koszty pozyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych wynikających z ustawy Prawo energetyczne uwzględnione są w cenie jednostkowej energii elektrycznej określonej w ofercie/umowie”

Zamieszczono w dniu 17.10.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę aby móc przeglądać współczesne strony internetowe prawidłowo. Zaktualizuj teraz!

Zamknij